U eko­lo­škom ho­te­lu čak i lift mo­že pro­izvo­di­ti stru­ju

So­lar­nom elek­tra­nom go­diš­nje stva­ra­mo 64 to­ne ug­ljič­nog di­ok­si­da ma­nje, na stru­ji ušte­di­mo 83.000 ku­na..., ka­že Pe­tar Ćur­lin

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - rad­mi­la.ko­va­ce­vic@ve­cer­nji.net Rad­mi­la Ko­va­če­vić

Vlas­nik Vil­la Dvo­ra u Omi­šu na pos­lo­va­nje svo­jeg ho­te­la sa­mo je pres­li­kao lek­ci­ju iz dje­tinj­stva. Kad je tje­rao sto­ku na is­pa­šu, otac mu je, ka­že, go­vo­rio: “Ne os­tav­ljaj ni­šta iza se­be u pri­ro­di, ube- ri sa­mo ono što ti tre­ba.” Da­nas nje­gov ho­tel s dva­de­se­tak so­ba pos­lu­je pre­ma eko­lo­škim pos­tu­la­ti­ma i go­diš­nje svom vlas­ni­ku šte­di po 134.000 ku­na. – Sa­mo za­hva­lju­ju­ći so­lar­noj elek­tra­ni na kro­vu ho­te­la go­diš­nje stva­ra­mo 64 to­ne ug­ljič­nog di­ok­si­da ma­nje. Kon­kret­no, ušte­da na elek­trič­noj ener­gi­ji iz­no­si 83.000 ku­na. Ima­mo čak i lift ko­ji, ka­da je raz­li­ka te­ži­ne ka­bi­ne i ute­ga ve­ća od 130 ki­lo­gra­ma, pro­izvo­di stru­ju. Kom­pos­ti­ra­mo ko­mu­nal­ni i ku­hinj­ski ot­pad, ra­di­mo hu­mus za vrt u ko­jem uz­ga­ja­mo sve po­vr­će po­treb­no za na­še gos­te. Gri­ja­nje i hla­đe­nje po­či­va na ener­gi­ji vo­de iz Ce­ti­ne. Po­troš­nju pit­ke vo­de smo, ta­ko­đer, ra­ci­ona­li­zi­ra­li pre­ma svim eko­lo­škim uzu­si­ma, a, za­hva­lju­ju­ći ušte­da­ma, os­ta­je nam vi­še nov­ca za za­pos­le­ni­ke – ka­že Pe­tar Ćur­lin, vlas­nik Vil­la Dvo­ra ko­ji uz obi­telj za­poš­lja­va još 12 lju­di. Broj tzv. ze­le­nih ho­te­la, ka­ko ve­li­kih, ta­ko i ma­lih, obi­telj­skih, kod nas po­la­ko ras­te, no na dvod­nev­nom me­đu­na­rod­nom sku­pu o sa­daš­njos­ti i bu­duć­nos­ti od­go­vor­nog i odr­ži­vog tu­riz­ma Ćur­lin je, na­ža­lost, bio je­di­ni ho­te­li­jer... Ze­le­na ori­jen­ta­ci­ja u tu­riz­mu da­nas vi­še ni­je trend, ne­go stil i sve vi­še gos­ti­ju tra­ži eco-fri­end­ly smje­štaj. Jed­no is­tra­ži­va­nje u SAD-u po­ka­za­lo je da bi čak 90 pos­to an­ke­ti­ra­nih, uz uvjet da je ci­je­na is­ta, da­lo pred­nost eko-objek­tu. – S tim da do­ma­ći­ni mo­ra­ju bi­ti vr­lo tran­s­pa­rent­ni, gos­ti že­le zna­ti ko­li­ko su kon­kret­no ti­je­kom bo­rav­ka u tak­vom objek­tu ušte­dje­li vo­de, stru­je, ko­li­ko je sta­ba­la za­hva­lju­ju­ći to­me spa­še­no i sl. – na­po­mi­nje Si­mo­ne Ric­car­di s por­ta­la za pu­to­va­nja Ecob­nb.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.