Že­li­mo sa­mi od­lu­či­va­ti o uprav­lja­nju pla­ža­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

U Su­pe­tru na Bra­ču pro­s­vjed­ni­ci su za­tra­ži­li pro­mje­nu Za­ko­na o po­mor­skom do­bru Ia­ko je Mi­nis­tar­stvo mo­ra, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re po­ni­šti­lo kon­ce­si­ju za Zlat­ni rat, u Su­pe­tru je ju­čer odr­žan pro­s­vjed ko­jim se tra­ži iz­mje­na Za­ko­na o po­mor­skom do­bru i mor­skim lu­ka­ma ka­ko se slu­čaj Zlat­nog ra­ta ne bi po­no­vio na ne­kom dru­gom oto­ku. Okup­lje­ni pro­s­vjed­ni­ci že­le da o to­me ko­me će pri­pas­ti pra­vo uprav­lja­nja pla­ža­ma i dru­gim obli­ci­ma po­mor­skog do­bra ne od­lu­ču­ju žu­pa­ni­je ne­go lo­kal­na sre­di­na.

Ne že­li­mo da o na­šoj sre­di­ni od­lu­ču­ju dru­gi, po­ru­ka je s pro­s­vje­da na Bra­ču

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.