Cro­atia i Pri­mor­ska ban­ka ne mo­gu če­ka­ti na na­pla­tu du­go­va

Ma­nje ban­ke bri­nu se zbog za­mr­za­va­nja na­pla­te mje­ni­ca jer su iz­lo­že­ne zbog svo­jih ma­lih re­zer­vi

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Li­di­ja Ki­se­ljak

Svjet­ska kon­zul­tant­ska tvrt­ka AlixPart­ners res­truk­tu­ri­rat će Agro­kor i vo­di­ti bri­gu o osi­gu­ra­nju lik­vid­nos­ti, pla­ća­nju itd. AlixPart­ners vo­dit će pro­ces res­truk­tu­ri­ra­nja Agro­ko­ra. Ta je kom­pa­ni­ja pe­ta na svi­je­tu u tom pos­lu pre­ma po­s­ljed­njim po­da­ci­ma za de­vet proš­lo­go­diš­njih mje­se­ci i na nju ot­pa­da 33 pos­to svjet­skog tr­ži­šta u tom biz­ni­su. Na­kon što se i do­bi­ju po­da­ci o imo­vi­ni i du­go­vi­ma Agro­ko­ra, na če­mu ra­de re­vi­zo­ri, znat će se i toč­no što se mo­že pro­da­va­ti, gdje se ka­pa­ci­tet mo­ra sma­nji­ti, što za­dr­ža­ti... A to će bi­ti poz­na­to u sr­p­nju. No kon­zul­tan­ti će do ta­da obav­lja­ti dru­gi dio pos­la – vo­di­ti bri­gu o osi­gu­ra­nju te­ku­će lik­vid­nos­ti, uprav­lja­nju re­do­vi­tim pla­ća­nji­ma i pos­lov­nim pla­ni­ra­njem.

Sla­bi oda­ziv do­bav­lja­ča

Pot­pi­si­va­nje pro­me­mo­ri­je do­bav­lja­ča i ba­na­ka još uvi­jek tra­je, no oda­ziv je neo­če­ki­va­no bo­lji kod fi­nan­cij­skih ins­ti­tu­ci­ja ne­go kod do­bav­lja­ča. Tim pot­pi­som za­mrz­nu­lo bi se pla­ća­nje po re­gres­nim mje­ni­ca­ma ko­je je, zbog ne­mo­guć­nos­ti pla­ća­nja Agro­ko­ra, pre­ba­če­no s kon­cer­na na do­bav­lja­če. Ban­ke ko­je ni­su pot­pi­sa­le ima­ju naj­ve­ća po­tra­ži­va­nja, a to su, ka­ko doz­na­je­mo, Cro­atia ban­ka, Pri­mor­ska ban­ka, Ad­di­ko ban­ka, Za­gre­bač­ka i Šted­ban­ka. Na­rav­no, ve­će ban­ke, ko­je ne­ma­ju pro­blem s ka­pi­ta­lom, ne­ma­ju to­li­ku bri­gu. No, ima­ju Cro­atia i Pri­mor­ska ban­ka či­ja je iz­lo­že­nost u od­no­su na re- zer­ve naj­ve­ća. Cro­atia ban­ka je u vlas­niš­tvu dr­ža­ve. HPB, dru­ga dr­žav­na ban­ka ko­ja ta­ko­đer ima po­tra­ži­va­nje po mje­ni­ca­ma, pot­pi­sao je pro­me­mo­ri­ju, a nje­go­va iz­lo­že­nost i ni­je bi­la ve­li­ka. Na­ime, do 2013. go­di­ne iz­lo­že­nost te ban­ke pre­ma Agro­ko­ru bi­la je ve­li­ka, no na­kon to­ga HNB je na­re­dio sma­nje­nje. Ako ban­ke ne pot­pi­šu pro­me­mo­ri­ju, jas­no je da ti­me po­ru­ču­ju ka­ko ne mo­gu če­ka­ti pre­dvi­đe­no vri­je­me od oko go­di­nu da­na na na­pla­tu, ne­go im je no­vac po­tre­ban od­mah. Me­đu još ne­kim ban­ka­ma ko­je ni­su pot­pi­sa­le je­su Ra­if­fe­isen ban­ka, Ja­dran­ska ban­ka, SG Split­ska ban­ka, no je­su, pri­mje­ri­ce, Er­ste ban­ka, PBZ i Sber­bank .... te ne­ka fak­to­ring druš­tva. Do­bav­lja­či ko­ji ni­su pot­pi­sa­li pro­me­mo­ri­ju os­ta­ju pri svo­joj tvrd­nji da to ne­će uči­ni­ti jer bi ta­ko priz­na­li da su oni duž­ni­ci, a ne Agro­kor. Ri­zik im je što ta­ko ne­će su­dje­lo­va­ti u za­mr­za­va­nju obve­za. No ne­će su­dje­lo­va­ti iona­ko ako nji­ho­va ban­ka ili fak­to­ring druš­tvo ta­ko­đer

No­vi sa­vjet­ni­ci res­truk­tu­ri­ra­li su Par­ma­lat, Ge­ne­ral Mo­tors, VION Fo­od ....

ni­su pot­pi­sa­li. Ne­ki do­bav­lja­či s ko­ji­ma smo kon­tak­ti­ra­li po­t­vr­di­li su da će pro­me­mo­ri­ju pot­pi­sa­ti ti­je­kom tjed­na. Dru­gi pak os­ta­ju pri čvr­stom sta­ja­li­štu da to ne­će uči­ni­ti. Pro­blem je što bi oni ko­ji ne že­le pot­pi­sa­ti mo­ra­li pla­ti­ti ne baš ma­le iz­no­se po mje­ni­ca­ma, a to bi mo­glo oz­bilj­no ugro­zi­ti nji­ho­vo pos­lo­va­nje. Me­đu oni­ma ko­ji još ni­su da­li svoj pot­pis je­su AgroFruc­tus, Vin­di­ja, Sa­po­nia, PPD, Co­ca Co­la, Mli­nar, Ži­to, Ni­va In­že­nje­ring... Ukup­no je oko 165 do­bav­lja­ča na ko­je je pre­ba­čen dug po mje­ni­ca­ma, a oko njih 70 da­lo je svoj pot­pis. Kad je ri­ječ o fi­nan­cij­skim ins­ti­tu­ci­ja­ma, pot­pi­sa­lo je njih 16 od 31.

Svjet­ski priz­na­ti

Kom­pa­ni­ju AlixPart­ners os­no­vao je Jay Alix 1981. go­di­ne, a da­nas ima kva­li­te­tan tim is­ku­san u res­truk­tu­ri­ra­nju ve­li­kog bro­ja raz­li­či­tih in­dus­tri­ja, pri če­mu upra­vo seg­ment ma­lo­pro­da­je i ro­be ši­ro­ke po­troš­nje za­uzi­ma važ­no mjes­to. Ne­dav­no su pre­uze­li ulo­gu za­mje­ni­ka pred­sjed­ni­ka upra­ve u Co­ope­ra­ti­ve Gro­up u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji, ko­ji u svom vlas­niš­tvu ima či­tav niz tvrt­ki, od su­per­mar­ke­ta do far­mi i fi­nan­cij­skih ins­ti­tu­ci­ja. Me­đu nji­ho­vim naj­ve­ćim pos­lo­vi­ma bi­lo je res­truk­tu­ri­ra­nje ame­rič­kog di­je­la Par­ma­la­ta, Ge­ne­ral Mo­tor­sa, VION Fo­od gru­pa­ci­je iz Ni­zo­zem­ske, ma­lo­pro­daj­nog lan­ca u Špa­njol­skoj...

Izvan­red­ni po­vje­re­nik An­te Ram­ljak pred­sta­vio je no­ve sa­vjet­ni­ke Agro­ko­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.