Si­ro­ta ba­ki­ca ili do­bro smiš­lje­na pri­je­va­ra?

Iden­ti­tet že­ne ju­čer nit­ko ni­je mo­gao ut­vr­di­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ro­ma­na Ko­va­če­vić Ba­ri­šić

Na adre­si na ko­joj je rek­la da ži­vi na­la­zi se pra­oni­ca rub­lja. Žup­nik je pre­tra­žio čak i po­pis lanj­skih po­gre­ba jer je rek­la da joj je kći tad umr­la ro­ma­na.ko­va­ce­vic@ve­cer­nji.net Pri­ča o bo­les­noj sta­ri­ci ko­ja pro­si pro­ši­ri­la se ju­čer broj­nim me­di­ji­ma na­kon što ju je na Fa­ce­bo­oku obja­vi­la dje­voj­ka ko­ja se sa­ža­li­la nad njom. “Nit­ko ne zas­lu­žu­je ovak­vu sta­rost”, dir­nu­to je ko­men­ti­ra­la Ma­ri­ja Ša­pi­na Ga­le ko­joj je že­na po­vje­ri­la da je iz Ve­li­ke Mla­ke, da ži­vi sa­ma na­kon što joj je kći proš­le go­di­ne umr­la i da pri­ma so­ci­jal­nu po­moć od šes­to­ti­njak ku­na. Sit­nu ba­ki­cu u cr­ni­ni, zgu­re­nu u ku­tu, dje­voj­ka je fo­to­gra­fi­ra­la još pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci, i to u jed­nom tr­go­vač­kom cen­tru. Kao i to­li­ko pu­ta do sa­da, me­di­ji su se di­gli na no­ge. Mno­gi su htje­li po­mo­ći, a drv­lje i ka­me­nje is­to­vre­me­no se osu­lo po so­ci­jal­noj služ­bi. Ve­li­ko­go­rič­ki gra­do­na­čel­nik Dra­žen Ba­ri­šić jav­no je po­zvao da se ja­ve svi ko­ji ima­ju in­for­ma­ci­je o sta­ri­ci, uklju­či­li su se i Cen­tar za so­ci­jal­nu skrb, re­sor­no mi­nis­tar­stvo i po­li­ci­ja. Me­đu­tim, ba­ka kao da je u zem­lju ju­čer pro­pa­la.

Vi­đe­na na Rad­nič­koj

– Pro­vje­ra­va­li smo ju­čer na ne­ko­li­ko adre­sa, no uza­lud. Ja­vi­la nam se jed­na oso­ba s tvrd­njom da je pri­je če­ti­ri go­di­ne ra­di­la s nje­nom kće­ri, no na adre­si ko­ju je na­ve­la ta že­na ne pos­to­ji. Žup­nik u V. Mla­ki obi­la­zio je na­se­lje, čak je pre­gle­dao lanj­ske po­ko­pe, ali u evi­den­ci­ji ni­je nit­ko tko bi od­go­va­rao – rek­la nam je glas­no­go­vor­ni­ca Ba­ri­ši­će­va ure­da Eli­za­be­ta Sti­pe­tić. Ba­ki­ca je po­tom vi­đe­na ju­čer ka­ko pro­si u Kon­zu­mu na Rad­nič­koj, gdje ju je net­ko, pre­poz­nav­ši je, pi­tao za po­dat­ke. Rek­la je da se zo­ve Ma­ri­ja Cin­drić i da ži­vi u uli­ci Ni­ko­le Tes­le 27 u V. Mla­ki. Me­đu­tim, is­pos­ta­vi­lo se da je on­dje pra­oni­ca rub­lja i obi­telj ko­ja ne­ma ve­ze s pre­zi­me­nom Cin­drić. Na is­to­ime­noj pak adre­si u Ve­li­koj Go­ri­ci ži­vi dje­voj­ka ro­đe­na 1988. go­di­ne. U Ogu­li­nu pos­to­ji ne­ko­li­ko oso­ba ime­nom Ma­ri­ca Cin­drić, jed­na je od njih sta­ri­ja i u evi­den­ci­ji Cen­tra za so­ci­jal­nu skrb, ali ne od­go­va­ra opi­su sta­ri­ce ko­ja je na no­ge di­gla to­li­ke ins­ti­tu­ci­je. I rav­na­te­lji­ca ve­li­ko­go­rič­kog Cen­tra za so­ci­jal­nu skrb Ma­ri­ja Ži­ro­vić po­t­vr­di­la nam je da u evi­den­ci­ji ko­ris­ni­ka za­jam­če­ne mi­ni­mal­ne nak­na­de ne­ma­ju sta­ri­ju sa­mu oso­bu.

Ni­je na­ša ko­ris­ni­ca

– Ja bih rek­la da ni­je na­ša ko­ris­ni­ca. Te­ško je re­ći išta pri­je no što se ut­vr­di iden­ti­tet oso­be, zna­te i sa­mi da ima lju­di ko­ji su stvar­no u po­tre­bi, ali ne po­ku­ca­ju na na­ša vra­ta, ima i onih ko­ji tra­že, a ne bi tre­ba­li, ali gra­đa­ni su to­li­ko već osvi­je­šte­ni da zo­vu ako vi­de da im su­sjed te­ško ži­vi ta­ko da so­ci­jal­na skrb u Hr­vat­skoj po­kri­va sve – ka­že M. Ži­ro­vić. ske go­di­ne, ka­da une­su za­ključ­ne ocje­ne, raz­red­nik na jed­nos­ta­van na­čin po­kre­će pos­tu­pak pri­je­no­sa pred­me­ta, ocje­na, is­pi­ta, iz­os­ta­na­ka, pe­da­go­ških mje­ra i vla­da­nja u e-Ma­ti­cu iz ko­je se is­pi­su­ju svje­dodž­be – po­ru­či­li su iz Hr­vat­ske aka­dem­ske i is­tra­ži­vač­ke mre­že – CARNet ko­ja je ra­zvi­la e-Dnev­nik. U apli­ka­ci­ji su pro­fe­so­ri­ma ujed­no dos­tup­ni raz­li­či­ti iz­vje­šta­ji ko­ji nas­tav­ni­ci­ma omo­gu­ća­va­ju ana­li­ze pri pe­da­go­škom pra­će­nju i iz­ra­di iz­vje­šta­ja ko­ji se pri­pre­ma­ju za sjed­ni­ce nas­tav­nič­kih vi­je­ća. – U ovoj škol­skoj go­di­ni sus­tav ko­ris­ti vi­še od 37.000 nas­tav­ni­ka. Uku­pan broj pri­ja­va tih nas­tav­ni­ka mje­seč­no pre­la­zi 1,200.000 – po­ru­či­li su iz CARNe­ta. Osim pro­fe­so­ra ta­kav uvid u dnev­nik lak­ši je i ro­di­te­lji­ma i to pu­tem e-Dnev­ni­ka za uče­ni­ke i ro­di­te­lje ko­ji omo­gu­ća­va pre­gled ocje­na, bi­lje­ški, lek­ti­ra te ras­po­red pi­sa­nih za­da­ća ko­je su nas­tav­ni­ci upi­sa­li za sva­kog uče­ni­ka. – Ro­di­te­lji apli­ka­ci­ji pris­tu­pa­ju iz sus­ta­va e-Gra­đa­ni. Oba­vi­je­šte­ni su i o iz­os­tan­ci­ma i to e-ma­ilom s in­for­ma­ci­jom s ko­jeg je sa­ta di­je­te iz­os­ta­lo te mol­bom da se ja­ve raz­red­ni­ku u ter­mi­nu za in­for­ma­ci­je. Uku­pan broj je­dins­tve­nih pri­ja­va u apli­ka­ci­ju e-Dnev­nik za uče­ni­ke i ro­di­te­lje ve­ći je od 250 ti­su­ća mje­seč­no – ka­žu iz Hr­vat­ske aka­dem­ske i is­tra­ži­vač­ke mre­že.

MLADEN NOVOSEL: Pos­lo­dav­ci ne bi smje­li kal­ku­li­ra­ti da im se vi­še is­pla­ti pla­ća­ti kaz­ne, ne­go ula­ga­ti u za­šti­tu na ra­du. Ušte­de na za­šti­ti na ra­du ni­su do­bro rje­še­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.