‘Za­šti­ta na ra­du je inves­ti­ci­ja, a ne tro­šak”

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Rad­ni­ci­ma tre­ba osi­gu­ra­ti si­gur­na i zdra­va rad­na mjes­ta, ka­ko bi se sma­njio broj iz­gub­lje­nih rad­nih sa­ti i tro­ško­vi sud­skih spo­ro­va i od­šte­ta. Ču­lo se to ju­čer na pa­ne­lu SSSH “Za­šti­ta na ra­du – inves­ti­ci­ja, a ne tro­šak” uoči Na­ci­onal­nog da­na za­šti­te na ra­du.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.