Za dva uboj­stva 27 go­di­na: Bio je vo­đen lju­bo­mo­rom

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (sb)

Na ukup­no 27 go­di­na za­tvo­ra ne­pra­vo­moć­no je osu­đen Bo­ško Ša­pić zbog te­škog uboj­stva iz lju­bo­mo­re Al­vi­na Hor­va­ti­ća te za uboj­stvo De­ja­na Vuč­ko­vi­ća u stu­de­nom 2013. is­pred noć­nog klu­ba He­art u Voj­ni­ću. To je pet go­di­na vi­še ne­go u pr­voj pre­su­di. – Ša­pić je bio iz­a­zvan, is­pro­vo­ci­ran, ali ni­je pos­tu­pao u nuž­noj obra­ni. Ni­je bio pa­to­lo­ški lju­bo­mo­ran, ali s ob­zi­rom na SMS pre­pi­sku s dje­voj­kom Vik­to­ri­jom Ja­kuš Me­ja­rec noć ra­ni­je ka­da je rek­la da će, ako pre­ki­ne ve­zu, oti­ći s Hor­va­ti­ćem, sma­tra­mo da je bio vo­đen lju­bo­mo­rom – rek­la je sut­ki­nja San­da Jan­ko­vić.

po pre­su­di u afe­ri Di­ja­man­ti Za­go­rec je mo­rao vra­ti­ti dr­ža­vi. No to ni­je uči­nio pa mu je dr­ža­va po­ku­ša­la ovr­ši­ti sta­no­ve. To­me je do­sko­čio pre­pi­si­va­njem imo­vi­ne na su­pru­gu i dje­cu

Os­tao bez od­li­ko­va­nja Od­lu­kom pred­sjed­ni­ka Me­si­ća os­tao je bez svih od­li­ko­va­nja, a za­tim i bez ge­ne­ral­skog či­na od­lu­kom pred­sjed­ni­ka Jo­si­po­vi­ća

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.