U Vukovar sti­glo vi­še od 20 al­kar­skih ko­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (bb)

Od ovo­ga tjed­na park-šu­ma Adi­ca kod Vu­ko­va­ra pri­vre­me­ni je dom vi­še od 20 al­kar­skih ko­nja ko­ji će 6. svib­nja u Vu­ko­va­ru tr­ča­ti sve­ča­nu Sinj­sku al­ku. Za 26 ple­me­ni­tih ži­vo­ti­nja osi­gu­ra­ne su po­kret­ne sta­je smje­šte­ne is­pod ce­ra­de ša­to­ra. Tu su i do­volj­ne ko­li­či­ne hra­ne, vo­de, a što im je naj­važ­ni­je, tu su i al­ka­ri ko­ji ih ja­šu i oso­be ko­je i ina­če vo­de bri­gu o nji­ma. Od­lu­ku o bro­ju al­ka­ra ko­ji će su­dje­lo­va­ti na sve­ča­noj al­ci do­no­si voj­vo­da An­te Vu­čić. Oče­ku­je se ka­ko će al­ku u Vu­ko­va­ru tr­ča­ti 17 al­ka­ra. Uz njih tu će bi­ti voj­vo­da An­te Vu­čić, bar­jak­tar kao i pra­ti­te­lji bar­ja­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.