Od si­ječ­nja os­no­va­no je čak 17 po­li­tič­kih stra­na­ka

Bajs, Šva­ljek, Bal­da­sar i Ko­ren i služ­be­no su re­gis­tri­ra­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ivi­ca Be­ti

Sa­mo u trav­nju po­ja­vi­lo se pet no­vih stra­na­ka ko­je idu na iz­bo­re. Pri­je ne­ko­li­ko da­na re­gis­tri­ra­la se i Ne­za­vis­na lis­ta mla­dih za Imot­ski ivi­ca.be­ti@ve­cer­nji.net Po­li­tič­ka sce­na sa­mo je u trav­nju pos­ta­la bo­ga­ti­ja za čak pet no­vih stra­na­ka. Do kra­ja mje­se­ca ima još ne­ko­li­ko da­na pa bi taj broj mo­gao bi­ti i ve­ći. Od po­čet­ka ove iz­bor­ne go­di­ne u re­gis­tar po­li­tič­kih stra­na­ka upi­sa­no je čak 17 no­vih stra­na­ka.

Gru­pa ne­za­do­volj­nih ro­di­te­lja

– Po­če­li smo kao ne­za­vis­na kan­di­da­cij­ska lis­ta bi­ra­ča nas­ta­la kao re­volt pro­tiv ta­daš­njeg HDZ-ova na­čel­ni­ka ko­ji je igrao te­nis u vr­ti­ću, a dje­ca su bo­ra­vi­la u hod­ni­ku. Oku­pi­la se gru­pa ne­za­do­volj­nih ro­di­te­lja i dru­gih mje­šta­na, kan­di­di­ra­li smo se na proš­lim iz­bo­ri­ma, do­bi­li dva vi­jeć­ni­ka i sru­ši­li ga. Do­šao je no­vi, SDPo­vac, ali ni taj ne ra­di ka­ko tre­ba i sa­da ide­mo po­nov­no na iz­bo­re, ovaj put kao stran­ka – objaš­nja­va nam pred­sjed­nik i kan­di­dat za na­čel­ni­ka Klo­štar Iva­ni­ća Mis­lav Luk­ša. On i sim­pa­ti­ze­ri os­no­va­li su stran­ku Ne­za­vis­na lis­ta bo­ljih, a pri re­gis­tra­ci­ji svo­jim im je is­kus­tvom po­mo­gla Ne­za­vis­na lis­ta mla­dih iz Vr­gor­ca. – Ima­mo oko 200 čla­no­va, a u an­ke­ta­ma sto­ji­mo bo­lje od svih. Stran­ku smo os­no­va­li da bi­smo do­bi­li pra­vo na mjes­ta u bi­rač­kim od­bo­ri­ma, što kao lis­ta gra­đa­na ne­ma­mo – tu­ma­či nam Luk­ša i do­da­je: – Na­čel­nik ima go­to­vo 13.000 ku­na ne­to pla­ću, a op­ći­na sa 6000 sta­nov­ni­ka se ne ra­zvi­ja! Me­đu no­vim stran­ka­ma je i Na­da, re­gis­tri­ra­na u Za­gre­bu, a os­no­va­li su ju Ivan Vo­la­rić, Bo­ris Žu­pa­nić, Igor Ci­par, Ve­dran Bu­ba­lo i Ni­ko­la Gla­vaš. Stran­ku No­va lje­vi­ca pre­dvo­di po­vjes­ni­čar Dra­gan Mar­ko­vi­na, a Split­sku stran­ku biv­ši gra­do­na­čel­nik Ivo Bal­da­sar. U ožuj­ku je re­gis­tri­ra­na stran­ka Za­greb je naš!, u ko­joj su ko­or­di­na­to­ri Ne­da Ra­ukar-Ga­mu­lin i To­mis­lav To­ma­še­vić. U Ko­priv­ni­ci je re­gis­tri­ra­na Mre­ža ne­za­vis­nih lis­ta na če­lu s ak­tu­al­nim žu­pa­nom Dar­kom Ko­re­nom, biv­šim čla­nom HSS-a ko­ji se su­ko­bio s pred­sjed­ni­kom stran­ke Kre­šom Be­lja­kom. Ra­zje­di­nje­ni “se­lja­ci” do­bi­li su još jed­nu stran­ku, Au­toh­to­nu – Hr­vat­sku se­ljač­ku stran­ku 1904, ko­joj je pred­sjed­nik Stje­pan Loj­na. U Za­gre­bu je os­no­va­na Ze­le­na lis­ta na če­lu s Ne­na­dom Ma­ti­ćem, Bu­ko­vac, a no­va je i Ge­ne­ra­ci­ja ob­no­ve ko­ju vo­di Fra­no Čir­ko.

Ne­za­vis­ne lis­te

Kao stran­ka re­gis­tri­ra­na je i Ne­za­vis­na lis­ta San­dre Šva­ljek, a u re­gis­tru je od­ne­dav­no i bje­lo­var­ska Ne­za­vis­na lis­ta Da­mi­ra Baj­sa, ak­tu­al­nog bje­lo­var­sko-bi­lo­gor­skog žu­pa­na ko­ji je bio iz­ba­čen iz HSS-a. U po­li­tič­ki ži­vot u Osi­je­ku uklju­či­la se stran­ka Bi­raj bo­lje na če­lu s Kris­ti­ja­nom Ši­mi­či­ćem. U Du­brov­ni­ku je os­no­va­na Du­bro­vač­ka boš­njač­ka stran­ka ko­ju vo­di Sa­do Be­čić Fe­tah, a pri­je ne­ko­li­ko da­na u re­gis­tar je upi­sa­na i Ne­za­vis­na lis­ta mla­dih za Imot­ski i Imot­sku kra­ji­nu. Pred­sjed­nik joj je Ma­te Gu­delj. Od 1990. u Hr­vat­skoj je re­gis­tri­ra­no 306 stra­na­ka, no 146 ih je iz­bri­sa­no. Na dan 24. trav­nja u re­gis­tru ko­je vo­di Mi­nis­tar­stvo upra­ve upi­sa­no ih je 165.

Tre­nu­tač­no je u re­gis­tar Mi­nis­tar­stva upra­ve upi­sa­no čak 165 po­li­tič­kih stra­na­ka MI­LAN KUJUNDŽIĆ: Po­no­san sam na 3000 lju­di ko­ji ra­de u Hit­nim služ­ba­ma u Hr­vat­skoj i bri­nu se o vi­še od če­ti­ri mi­li­ju­na Hr­va­ta, ali i o broj­nim tu­ris­ti­ma

San­dra Šva­ljek re­gis­tri­ra­la je ne­dav­no svo­ju Ne­za­vis­nu lis­tu kao i Da­mir Bajs, ak­tu­al­ni bje­lo­var­ski žu­pan. Biv­ši gra­do­na­čel­nik Spli­ta Ivo Bal­da­sar re­gis­tri­rao je Split­sku stran­ku, a ak­tu­al­ni ko­priv­nič­ki žu­pan Mre­žu ne­za­vis­nih lis­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.