Mer­kel pre­ko Ivan­ke Trump ota­pa od­no­se s Do­nal­dom

Nje­mač­ka kan­ce­lar­ka oku­pi­la je u Ber­li­nu naj­moć­ni­je že­ne svi­je­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Lu­ka Ca­par lu­ka.ca­par@ve­cer­nji.net

Dva tjed­na uoči sas­tan­ka G20 u Ber­lin su sle­tje­le ni­zo­zem­ska kra­lji­ca Maxi­ma, Chris­ti­ne La­gar­de, ali naj­ve­ća zvi­jez­da bi­la je Ivan­ka Trump

Dva­de­set naj­u­tje­caj­ni­jih že­na svi­je­ta oku­pi­lo se u Ber­li­nu na po­ziv nje­mač­ke kan­ce­lar­ke An­ge­le Mer­kel na sas­tan­ku na­zva­nom “Wo­men 20” ko­ji se or­ga­ni­zi­ra u sklo­pu nje­mač­kog pred­sje­da­nja sku­pi­nom 20 naj­moć­ni­jih ze­ma­lja svi­je­ta G20.

Njež­na di­plo­ma­ci­ja

Ia­ko je Mer­kel kao do­ma­ćin sas­tan­ka za­si­gur­no naj­s­naž­ni­ja fi­gu­ra ovog okup­lja­nja, svje­tla re­flek­to­ra ipak je pre­uze­la kći ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka Do­nal­da Trum­pa, Ivan­ka, ko­ja je u Ber­li­nu pred­stav­lja­la Sje­di­nje­ne Ame­rič­ke Dr­ža­ve. Baš po­put pra­ve zvi­jez­de Ivan­ku su fo­to­re­por­te­ri pra­ti­li u sto­pu, od sli­je­ta­nja u zrač­nu lu­ku do od­la­ska u ho­tel i su­dje­lo­va­nja na sas­tan­ku. A ona je već pri do­la­sku u Ber­lin pri­vuk­la po­zor­nost s ob­zi­rom na to da je do­le­tje­la re­dov­nom zra­ko­plov­nom li­ni­jom, a ne pri­vat­nim avi­onom, kao i po­te­zom da sa­ma no­si prt­lja­gu do auto­mo­bi­la. Me­đu os­ta­lim su­di­oni­ca­ma sas­tan­ka “Wo­men 20” is­tak­nu­la se i mod­nim kre­aci­ja­ma, baš kao i ni­zo­zem­ska kra­lji­ca Maxi­ma ko­ja je ta­ko­đer su­dje­lo­va­la u “žen­skim raz­go­vo­ri­ma. Nje­mač­ki me­di­ji ovo su okup­lja­nje uoči sas­tan­ka G20 ko­ji se za dva tjed­na odr­ža­va u Ham­bur­gu na­zva­li ve­li­kim us­pje­hom “njež­ne di­plo­ma­ci­je” kan­ce­lar­ke An­ge­le Mer­kel i svo­je­vr­s­nom po­t­vr­dom ka­ko že­ne za­uzi­ma­ju vi­so­ko i važ­no mjes­to u po­li­tič­kom, ali i pos­lov­nom svi­je­tu. Ovom pos­lov­nom seg­men­tu do­dat­ni pe­čat da­lo je pri­sus­tvo še­fi­ce Me­đu­na­rod­nog mo­ne­tar­nog fon­da Chris­ti­ne La­gar­de, ko­ja se s Mer­kel sas­ta­la i pri­je ne­ko­li­ko tje­da­na u sklo­pu sas­tan­ka nje­mač­ke kan­ce­lar­ke i vo­de­ćih lju­di svjet­skih fi­nan­cij­skih ins­ti­tu­ci­ja. Or­ga­ni­za­ci­ju ovak­vog sku­pa tre­ba gle­da­ti i kroz priz­mu od­no­sa EU, po­seb­no Nje­mač­ke, i SAD-a u ko­jem će An­ge­la Mer­kel pre­ko Ivan­ke Trump po­ku­ša­ti utje­ca­ti na nje­zi­na oca. Osim svo­jom po­ja­vom, Ivan­ka je i u svom go­vo­ru pri­vuk­la paž­nju me­di­ja iz­ja­viv­ši ka­ko se sma­tra fe­mi­nis­ti­com. – Vje­ru­jem da sam fe­mi­nis­ti­ca, iz raz­lo­ga što se za­la­žem za jed­na­kost spo­lo­va u svim seg­men­ti­ma. Ov­dje smo da o to­me ras­prav­lja­mo i da po­ku­ša­mo to objas­ni­ti oni­ma ko­ji mis­le dru­ga­či­je – ka­za­la je Ivan­ka do­dav­ši ka­ko je ona još uvi­jek na po­čet­ku te ka­ko že­li slu­ša­ti i uči­ti, ali i utje­ca­ti na sta­vo­ve svog oca Do­nal­da Trum­pa ko­ji je čes­to imao sek­sis­tič­ke iz­ja­ve. Nje­mač­ka kan­ce­lar­ka An­ge­la Mer­kel u svom je nas­tu­pu na­gla­sak sta­vi­la na važ­nost že­na u pos­lov­nom svi­je­tu, ka­zav­ši ka­ko još uvi­jek ne mo­že objas­ni­ti za­što tek sva­ku de­se­tu tvrt­ku u Nje­mač­koj po­kre­će že­na.

Fond za po­ti­ca­nje že­na

– Baš kao što se ni ja ni­sam od­lu­či­la po­kre­nu­ti tvrt­ku, slič­no iz­gle­da raz­miš­lja­ju i dru­ge že­ne. Upra­vo za­to po­treb­ni su ovak­vi sas­tan­ci. Tre­ba­lo bi mo­žda os­no­va­ti i po­se­ban fond ko­jeg bi re­ci­mo pu­ni­le zem­lje po­put Nje­mač­ke, SAD-a, Ka­na­de ili Ni­zo­zem­ske, uprav­lja­la bi Svjet­ska ban­ka i on bi po po­tre­bi bio na­do­pu­nja­van - rek­la je An­ge­la Mer­kel.

Ivan­ka je u svom go­vo­ru ka­za­la ka­ko je ona fe­mi­nis­ti­ca ko­ja že­li rav­no­prav­nost spo­lo­va

Ivan­ka Trump i ni­zo­zem­ska kra­lji­ca Maxi­ma u ha­lji­na­ma na cvje­ti­će priv­la­či­le su naj­vi­še po­zor­nos­ti na sas­tan­ku dva­de­set naj­moć­ni­jih že­na svi­je­ta u Ber­li­nu

REUTERS

Smi­je­ha ni­je ne­dos­ta­ja­lo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.