550

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Mi­li­ju­na eura MMF-ova kre­di­ta za BiH do­ve­de­no je u pi­ta­nje na­kon što zas­tup­ni­ci SDA ni­su po­dr­ža­li za­kon o tro­ša­ri­na­ma. Stran­ka de­mo­krat­ske ak­ci­je os­ta­la je iz tog raz­lo­ga bez go­to­vo po­lo­vi­ne svo­jih zas­tup­ni­ka u Zas­tup­nič­kom do­mu par­la­men­ta BiH jer im je stra­nač­ki vrh iz­re­kao ste­gov­ne mje­re.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.