Dva mr­tva u eks­plo­zi­ji na slo­ven­skom bro­du

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Na bro­du Ta­mar ko­ji je u vlas­niš­tvu slo­ven­skog bro­da­ra Sploš­na plov­ba ko­ji je re­gis­tri­ran na Mar­shal­lo­vim Oto­ci­ma u po­ne­dje­ljak u eks­plo­zi­ji i po­ža­ru po­gi­nu­la su dva čla­na po­sa­de, a dvo­ji­ca su s te­škim opek­li­na­ma pre­ba­če­na u bol­ni­cu u SAD-u.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.