Oba­ma: Po­du­ča­vat ću mla­de ka­ko pos­ta­ti do­bar po­li­ti­čar

Biv­ši ame­rič­ki pred­sjed­nik oda­brao što će ra­di­ti na­kon 8 go­di­na Bi­je­le ku­će

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Ma­ri­na.se­ric@ve­cer­nji.net

Oba­ma sma­tra da je­di­no mla­di lju­di u po­li­ti­ci mo­gu po­nu­di­ti ne­što no­vo i svje­že te da je­di­no oni mo­gu za­li­je­či­ti du­bo­ke po­dje­le

Ma­ri­na Še­rić Biv­ši ame­rič­ki pred­sjed­nik Ba­rack Oba­ma vi­še od tri mje­se­ca uži­vao je od­ma­ra­ju­ći se u na Ka­ri­bi­ma i na Pa­ci­fi­ku. Na­pra­vio je na­crt svo­jih bu­du­ćih me­mo­ara iz Bi­je­le ku­će i smis­lio što će ra­di­ti u bu­duć­nos­ti. Na svom pr­vom ve­li­kom jav­nom nas­tu­pu u Chi­ca­gu, odak­le je i kre­nu­la nje­go­va po­li­tič­ka ka­ri­je­ra, po­ru­čio je da će po­kre­nu­ti pro­jekt ko­je­mu će glav­ni cilj bi­ti po­du­ča­va­nje i mo­ti­vi­ra­nje slje­de­će ge­ne­ra­ci­je da se vi­še i bo­lje uklju­či u po­li­ti­ku i ka­ko da nje­zi­ni pri­pad­ni­ci pos­ta­nu an­ga­ži­ra­ni­ji gra­đa­ni. Oba­ma je na­gla­sio da že­li po­mo­ći u to­me da jed­na no­va ge­ne­ra­ci­ja po­li­tič­ki sta­sa i da bu­de spo­sob­na iz­nje­dri­ti ne­ke bu­du­će po­li­tič­ke li­de­re na­ci­je. – Ne­za­in­te­re­si­ra­nost sta­ri­jih, ali oso­bi­to mla­dih za raz­li­či­te stva­ri ko­je su iz­ra­zi­to bit­ne za na­šu bu­duć­nost po­tak­la me da pri­onem pos­lu po­se­bi­ce za­to što mla­di lju­di je­di­ni mo­gu ri­je­ši­ti te pro­ble­me i du­bo­ke po­dje­le u po­li­ti­ci i druš­tvu – ka­zao je Oba­ma. Za tu no­vu ge­ne­ra­ci­ju že­li stvo­ri­ti no­ve pu­to­ve ko­ji bi ih in­s­pi­ri­ra­li da se na pra­vi na­čin poč­nu ba­vi­ti po­li­ti­kom, že­li ih po­du­či­ti ka­ko da stva­ra­ju svo­ju po­li­tič­ku i bi­rač­ku ba­zu te ka­ko da u do­ba ka­da se ve­ći­na ko­mu­ni­ka­ci­je odvi­ja pu­tem pa­met­nih te­le­fo­na os­tva­re osob­ne kon­tak­te i ta­ko uđu u ži­vo­te lju­di.

REUTERS

Oba­ma je za svoj pr­vi jav­ni nas­tup na­kon iz­la­ska iz Bi­je­le ku­će oda­brao Chi­ca­go. Bio je to su­sret sa stu­den­ti­ma raz­li­či­tih sve­uči­li­šta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.