Opas­nost od nuk­le­ar­nog ra­ta naj­ve­ća je u po­s­ljed­njih 30 go­di­na

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Nuk­le­ar­ni su­kob da­nas je mo­guć vi­še ne­go ikad pri­je u po­s­ljed­nja tri de­set­lje­ća i na­kon okon­ča­nja hlad­nog ra­ta. Čak i u vri­je­me kon­fron­ta­ci­je ta­daš­njeg SSSR-a sa Za­pa­dom bi­lo je ma­lo tre­nu­ta­ka u ko­ji­ma je bio mo­guć nuk­le­ar­ni udar. Do­du­še, da­naš­nji nuk­le­ar­ni rat bio bi, vr­lo vje­ro­jat­no, “ma­log” in­ten­zi­te­ta i ne bi se pro­ši­rio iz­me­đu ve­li­kih si­la. Ne oče­ku­je se da bi se u nuk­le­ar­ni su­kob mo­gla uklju­či­ti Ki­na kao svo­je­vr­s­ni men­tor Pjon­gjan­ga, a još ma­nje Ru­si­ja. No za­to bi, uz Sje­ver­nu Ko­re­ju ko­ja bi bi­la pot­pu­no uni­šte­na, nuk­le­ar­ni na­pad žes­to­ko is­ku­si­le i Juž­na Ko­re­ja i Ja­pan.

Nas­lov­ni­ca Der Spi­ege­la s be­ba­ma Ki­mom i Trum­pom ko­ji se igra­ju na bom­bi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.