Pri­ja­vi­te pro­jek­te za Ze­le­ni po­jas do 21. svib­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - (snv)•

Če­t­vr­tu go­di­nu za­re­dom INA ras­pi­su­je na­tje­čaj za naj­bo­lje pro­jek­te za­šti­te oko­li­ša - Ze­le­ni po­jas, na­mi­je­njen udru­ga­ma, ško­la­ma, par­ko­vi­ma pri­ro­de i DVD-ima, a u svr­hu ši­re­nja svi­jes­ti o važ­nos­ti oču­va­nja oko­li­ša. Pro­jek­ti se mo­gu pri­ja­vi­ti do 21. svib­nja na www.ina.hr/ze­le­ni­po­jas, a ko­ji će od njih do­bi­ti sred­stva za pro­ved­bu od­lu­čit će struč­no po­vje­rens­tvo sas­tav­lje­no od fa­kul­tet­skih pro­fe­so­ra i pos­lov­nja­ka, član je i al­pi­nist Sti­pe Bo­žić iz HGSS-a. U pro­tek­le tri go­di­ne Ina je u Ze­le­nom po­ja­su po­du­pr­la 49 pro­je­ka­ta s ukup­no mi­li­jun ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.