Od­zvo­ni­lo dis­kri­mi­na­ci­ji ku­pa­ca iz RH na we­bu

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - (jra)

Od­bor za za­šti­tu po­tro­ša­ča EP-a iz­gla­sao je Di­rek­ti­vu o ge­oblo­ki­ra­nju i dru­gim vr­sta­ma dis­kri­mi­na­ci­je ute­me­lje­ni­ma na na­ci­onal­nos­ti, mjes­tu pre­bi­va­li­šta ili bo­ra­vi­šta na onli­ne tr­ži­štu. – Di­rek­ti­va je iz­nim­no zna­čaj­na za hr­vat­ske po­tro­ša­če ko­ji­ma web tr­go­vi­na ne­ri­jet­ko od­bi­ja ne­što pro­da­ti ili dos­ta­vi­ti, ili se kup­ce auto­mat­ski pre­ba­cu­je na lo­kal­nu stra­ni­cu s dru­gim pro­izvo­di­ma i ci­je­na­ma. Uz to, po­ne­kad nam se čak na­pla­ti i po vi­šoj ci­je­ni ne­go kup­ci­ma iz ne­kih dru­gih čla­ni­ca EU-a – ka­za­la je euro­par­la­men­tar­ka Bi­lja­na Bor­zan.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.