220.000

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

KU­NA bi­lo je po­treb­no da Va­ra­ždin­ska žu­pa­ni­ja na­pra­vi is­ko­rak i svo­jim uče­ni­ci­ma osi­gu­ra mi­kro­ra­ču­na­la, a nas­tav­ni­ke po­ša­lje na edu­ka­ci­ju

Ne­nad Ba­kić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.