Le Pen za su­rad­nju s Pu­ti­nom, Ma­cron op­tu­žu­je Ru­se za ha­ki­ra­nje kam­pa­nje

Ma­ri­ne je za­mrz­nu­la svo­ju pred­sjed­nič­ku funk­ci­ju i tvr­di da ni­je stra­nač­ki kan­di­dat

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Ma­ri­na Še­rić ma­ri­na.se­ric@ve­cer­nji.net

Bit­ka za Eli­zej­sku pa­la­ču ula­zi u žes­to­ki fi­na­le u ko­jem ne­za­vis­ni Em­ma­nu­el Ma­cron ima zna­čaj­nu, mo­žda i ne­dos­tiž­nu pred­nost Dru­gi krug pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra u Fran­cu­skoj po­čeo je dos­ta neo­bič­nom ges­tom li­de­ri­ce Na­ci­onal­ne fron­te Ma­ri­ne Le Pen. Ona je, na­ime, obja­vi­la ka­ko pri­vre­me­no od­stu­pa s mjes­ta pred­sjed­ni­ce stran­ke ka­ko bi se što bo­lje fo­ku­si­ra­la na utr­ku i na vo­đe­nje kam­pa­nje u ovih ključ­nih de­se­tak da­na. No iza ovak­vog po­te­za vje­ro­jat­no sto­ji po­tre­ba da na svo­ju stra­nu pri­vu­če bi­ra­če re­pu­bli­kan­ca Franço­isa Fil­lo­na (go­lis­te) ko­je bi se mo­glo oka­rak­te­ri­zi­ra­ti kao ma­lo des­ni­je od des­nog cen­tra. – Sa­da osje­ćam vi­še slo­bo­de, osje­ćam se kao da sam se iz­di­gla iz­nad sve­ga, pa i iz­nad stra­nač­ke po­li­ti­ke – ka­za­la je Le Pen ko­ja već mje­se­ci­ma vr­lo otvo­re­no go­vo­ri da ona ni­je kan­di­dat­ki­nja Na­ci­onal­ne fron­te, već kan­di­dat­ki­nja za pred­sjed­nič­ku funk­ci­ju ko­ju po­dr­ža­va ta stran­ka.

Maj­sto­ri­ca za dis­tan­ci­ra­nje

Ona je i do sa­da bi­la vje­šta u dis­tan­ci­ra­nju i to joj je do­ni­je­lo vr­lo ve­li­ke do­bit­ke. Ka­da je pre­uze­la stran­ku, dis­tan­ci­ra­la se od po­li­ti­ke kak­vu je u stran­ci vo­dio njen otac Je­an-Ma­rie Le Pen, očis­ti­la stran­ku od ra­sis­tič­kog i an­ti­se­mit­skog di­skur­sa, a svoj imidž gra­di­la je nas­to­je­ći Fran­cu­ze uvje­ri­ti ka­ko je ona ma­lo iz­ra­zi­ti­ja des­ni­čar­ka od re­pu­bli­ka­na­ca i na­da­sve pa­tri­ot ko­ji lju­bi svo­ju do­mo­vi­nu i svoj na­rod ko­ji že­li za­šti­ti­ti od svih ugro­za ko­je do­la­ze iz­va­na, na­da­sve od imi­gra­na­ta i te­ro­ris­ta. Sto­ga ni­je ni­ma­lo čud­no što je kam­pa­nju za dru­gi krug za­po­če­la iz­ja­va­ma ka­ko je njen pro­tiv­nik Em­ma­nu­el Ma­cron iz­u­zet­no slab i neo­d­lu­čan upra­vo na po­lju bor­be pro­tiv te­ro­riz­ma. Na­kon što su i re­pu­bli­kan­ci i so­ci­ja­lis­ti, ali i sam pred­sjed­nik Franço­is Hol­lan­de sta­li iza Ma­cro­na i da­li mu po­dr­šku za dru­gi krug, Le Pen ne­pre­kid­no is­ti­če ka­ko je on ku­ka­vi­čje ja­je, iz­da­nak dis­kre­di­ti­ra­nog po­li­tič­kog es­ta­bli­šmen­ta ko­je­mu je je­di­ni cilj da Na­ci­onal­na fron­ta ne do­đe na vlast. Ka­ko pro­jek­ci­je go­vo­re da će on do­bi­ti naj­ma­nje 60, a ona oko 40 pos­to gla­so­va, Le Pen je naj­a­vi­la da će se svom sna­gom tru­di­ti da “ras­tje­ra ma­glu ko­ju je Ma­cron stvo­rio oko svo­ga pro­gra­ma”. Ta­ko­đer sma­tra da njoj ni­ka­ko ni­je ne­mo­gu­će pre­ote­ti mu ne­što vi­še od de­set pos­to gla­so­va, ko­li­ko joj je po­treb­no za po­bje­du. Ona je od­luč­na bo­ri­ti se za sva­ki glas pa je na Twit­te­ru naj­a­vi­la da će ići od vra­ta do vra­ta i obi­la­zi­ti bi­ra­če u nji­ho­vim do­mo­vi­ma. Em­ma­nu­el Ma­cron i nje­gov pre­diz­bor­ni sto­žer na sa­mom po­čet­ku kam­pa­nje za dru­gi krug obja­vi­li su ka­ko is­tra­ži­va­či iz ja­pan­ske tvrt­ke Trend Mi­cro ot­kri­li ka­ko su ru­ski ha­ke­ri po­ve­zan s Krem­ljem u vi­še na­vra­ta po­ku­ša­va­li pro­va­li­ti u nji­ho­vu ba­zu po­da­ta­ka, a na­vod­no su po­ku­ša­li ome­ta­ti je­dan Ma­cro­nov te­le­fon­ski in­ter­v­ju. Na­vod­no je od pro­sin­ca proš­le go­di­ne bi­lo 160 tak­vih na­pa­da ko­ji su ja­ko na­li­ko­va­li na na­pa­de ko­je je ti­je­kom kam­pa­nje pre­tr­pje­la ame­rič­ka De­mo­krat­ska stran­ka.

Pu­ti­nom na pro­tiv­ni­cu

Ovo je iz­u­zet­no za­nim­lji­vi obrat jer je poz­na­to ka­ko je Ma­ri­ne le Pen pri­je sa­mo mje­sec da­na bi­la u Mo­sk­vi gdje ju je ugos­tio Vladimir Pu­tin. Poz­na­to je ta­ko­đer da se ona za­la­že za tješ­nje ve­ze s Ru­si­jom i za uki­da­nje me­đu­na­rod­nih sank­ci­ja pro­tiv te zem­lje. Po­ve­zi­va­nje Le Pen i Pu­ti­na mo­glo bi znat­no na­ru­ši­ti njen imidž i da­ti Ma­cro­nu do­dat­ni vje­tar u le­đa. Pot­pu­no je iz­vjes­no da će ovaj dio pred­sjed­nič­ke kam­pa­nje bi­ti žes­tok i ne­mi­lo­sr­dan, a tko će u sve­mu to­me bi­ti us­pješ­ni­ji, vi­djet će­mo 7. svib­nja.

Ma­ri­ne Le Pen fo­to­gra­fi­ra­nje s go­ve­đim po­lo­vi­ca­ma os­ta­vi­la je za po­če­tak kam­pa­nje u dru­gom kru­gu

Em­ma­nu­el Ma­cron me­đu­na­rod­nu tr­ž­ni­cu hra­ne Run­gis po­sje­tio je pri­je pr­vog kru­ga iz­bo­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.