Hr­vat­ska je ide­al­na za prak­ti­ci­ra­nje thai chi­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Zo­ran Vi­tas zo­ran.vi­tas@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Mas­ter Zhang, ki­ne­ski uči­telj i is­cje­lji­telj Hr­va­te po­du­ča­va drev­nim teh­ni­ka­ma du­go­vječ­nos­ti i ži­vot­nog skla­da

U Ki­ni nje­go­ve se­mi­na­re po­sje­ću­ju de­se­ci ti­su­ća lju­di, a on im nu­di sa­vje­te o zdrav­lju, pla­ni­ra­nju ži­vo­ta, lju­ba­vi, pro­na­la­že­nju ide­al­nog part­ne­ra...

U or­ga­ni­za­ci­ji tvrt­ke Blue Oce­an, a po­sred­stvom Europ­skog Pos­lov­nog Klu­ba u Hr­vat­skoj ovih da­na bo­ra­vi Mas­ter Zhang, ki­ne­ski uči­telj, is­cje­li­telj, maj­stor tai chi­ja, I chin­ga i ka­li­gra­fi­je. Ka­ko na­vo­di or­ga­ni­za­tor, nje­go­ve se­mi­na­re u Ki­ni po­ha­đa­ju de­se­ci ti­su­ća lju­di gdje im se nu­de in­di­vi­du­al­ne i grup­ne kon­zul­ta­ci­je u po­dru­čju ži­vot­nog pla­ni­ra­nja, zdrav­s­tve­na sa­vje­to­va­nja, brač­na sa­vje­to­va­nja, po­moć u pro­na­la­že­nju ide­al­nog ži­vot­nog part­ne­ra, pre­dik­ci­je fi­nan­cij­skih tren­do­va, pos­lov­ne stra­te­gi­je i pla­ni­ra­nja, a on­da i pri­vat­ne i pos­lov­ne feng shui kon­zul­ta­ci­je. Te drev­ne teh­ni­ke s is­ho­di­štem u ta­oiz­mu ko­je ovaj ki­ne­ski maj­stor ko­ris­ti i u nas su pri­sut­ne, ima­ju broj­ne pok­lo­ni­ke, a po­čes­to će­mo ču­ti ka­ko se ra­di o al­ter­na­tiv­nim me­to­da­ma. Tai chi­jem se ta­ko pos­ti­že unu­traš­nja rav­no­te­ža du­ha i ti­je­la. Kod I chin­ga ili Knji­ge pro­mje­ne, umjes­to za­pad­njač­kog lo­gič­kog, men­tal­nog pris­tu­pa ži­vo­tu, tu­ma­či se ka­ko je u na­ma po­hra­nje­na unu­tar­nja is­ti­na na ko­ju se mo­že­mo os­lo­ni­ti u rje­ša­va­nju svih bit­nih pi­ta­nja. Ima­li smo pri­li­ku Mas­ter Zhan­ga upi­ta­ti ka­ko ovim teh­ni­ka­ma ute­me­lje­nim u ta­oiz­mu da­je od­go­vo­re na sva ova ključ­na ži­vot­na pi­ta­nja.

Ka­ko to da ste se od­lu­či­li na po­sjet Eu­ro­pi i Hr­vat­skoj?

Kom­pa­ni­ja Mas­ter Zhan­ga Tao Che­rub In­ter­na­ti­onal na po­se­ban je na­čin po­ve­za­na s Eu­ro­pom, ve­za je stvo­re­na mis­te­ri­oz­nom ener­gi­jom. Gos­po­din Da­vid Chen, me­đu­na­rod­ni pred­stav­nik Tao Che­ru­ba, stu­di­rao je i ra­dio u Nje­mač­koj du­gi niz go­di­na, pri­je ne­ko­li­ko go­di­na ulo­žio je u je­dan vi­no­grad u Hr­vat­skoj, iz­gra­dio ba­zu za stra­te­ški ra­zvoj mar­ke Tao Che­rub u Eu­ro­pi. Is­to ta­ko, ne­ko­li­ko na­ših europ­skih part­ne­ra, u Nje­mač­koj, Aus­tri­ji i Hr­vat­skoj, ra­di se o gos­po­di­nu Mar­ku Er­delj­cu iz Europ­skog pos­lov­nog klu­ba, za­in­te­re­si­ra­nih za tra­di­ci­onal­nu ki­ne­sku kul­tu­ru pru­ži­lo je snaž­nu pot­po­ru i su­rad­nju u kul­tur­noj raz­mje­ni

Hr­vat­ska je i pre­li­je­pa zem­lja s pu­no ne­tak­nu­te pri­ro­de o pu­no ide­al­nih mjes­ta za prak­ti­ci­ra­nje tai chi­ja i na­či­na ži­vo­ta pre­ma ta­oiz­mu, a Beč u ko­ji idem kas­ni­je pri­jes­tol­ni­ca je glaz­be

iz­me­đu na­ših ze­ma­lja. Ta­ko Tao Che­rub ima tu sna­gu i pred­nost u po­čet­ku ra­zvo­ja na­ših kul­tu­ral­nih ak­tiv­nos­ti u Eu­ro­pi.

Mis­li­te li da je da­nas vi­še Eu­rop­lja­na (i Hr­va­ta) sprem­no pri­hva­ti­ti na­čin ži­vo­ta ko­ji pro­mo­vi­ra­te?

Da, ki­ne­ska kul­tu­ra tai chi te umjet­nost pro­mo­vi­ra­ne su i ši­re­ne u Eu­ro­pi niz de­set­lje­ća, uži­va­ju ši­ro­ku po­pu­lar­nost i do­bro su pri­hva­će­ne. Ta­ko­đer i u Hr­vat­skoj gdje pos­to­ji oko 30 ško­la tai chi­ja vi­so­kih stan­dar­da. Da­nas zbog tež­nje pre­ma ma­te­ri­jal­nom u ži­vo­tu, kao i zbog no­vih iz­a­zo­va u svi­je­tu, lju­di sve vi­še i vi­še te­že men­tal­nom i du­hov­nom is­pu­nje­nju. Pre­kras­ni su to na­či­ni ži­vo­ta ko­je smo go­di­na­ma prak­ti­ci­ra­li, a ko­ji no­se vri­jed­na is­kus­tva. Vje­ru­jem da mo­že­mo za­in­te­re­si­ra­nim Eu­rop­lja­ni­ma pre­ni­je­ti mu­drost, umjet­nič­ki i du­hov­ni na­čin ži­vo­ta iz tra­di­ci­onal­ne Ki­ne.

Za­što će­te po­sje­ti­ti sa­mo Aus­tri­ju, Nje­mač­ku i Hr­vat­sku?

Hr­vat­ska je pre­li­je­pa zem­lja s pu­no ne­tak­nu­te pri­ro­de s pu­no ide­al­nih mjes­ta za prak­ti­ci­ra­nje tai chi­ja i na­či­na ži­vo­ta pre­ma ta­oiz­mu. Što se Aus­tri­je ti­če, vi­di­mo glaz­bu kao most ko­ji po­ve­zu­je na­še kul­tu­re. Beč je pri­jes­tol­ni­ca glaz­be i ci­je­la je zem­lja pro­že­ta glaz­be­nom tra­di­ci­jom, a mi joj že­li­mo pred­sta­vi­ti drev­nu ki­ne­sku ci­tru, naj­sta­ri­ji svjet­ski ins­tru­ment. Vje­ru­je­mo da će ta po­seb­na glaz­ba iz sta­re ci­tre bi­ti glas s ne­ba ko­ji će do­ni­je­ti olak­ša­nje sr­ci­ma Eu­rop­lja­na, bo­lje i sret­ni­je po­ima­nje ži­vo­ta.

Odr­žat će­te i se­mi­na­re i za di­rek­to­re tvrt­ki. Što će­te ih uči­ti?

Ra­zvoj kom­pa­ni­je po­či­nje vi­zi­jom i stra­te­škim pla­ni­ra­njem. Nas­tav­lja se oda­bi­rom adek­vat­nih pro­je­ka­ta u ko­ji­ma se sas­tav­lja naj­bo­lji mogući tim s ja­kim li­de­ri­ma. Po­či­nje­mo s glo­bal­nom si­tu­aci­jom i tren­do­vi­ma as­pek­ti­ra­ni­ma pre­ma vre­me­nu i lo­ka­ci­ji, objaš­nja­va­mo glo­bal­ne gos­po­dar­ske tren­do­ve za slje­de­ćih 30 go­di­na i 20 uvje­ta za pos­ti­za­nje ma­te­ri­jal­nog na­pret­ka ka­ko bi­smo po­bolj­ša­li spo­sob­nos­ti po­du­zet­ni­ka da pre­poz­na­ju bu­du­će pos­lov­ne pri­li­ke i pos­ta­ve us­pješ­nu stra­te­gi­ju. La­ko je iz­gra­di­ti ve­li­ku voj­sku, no te­ško je pro­na­ći pra­vog ge­ne­ra­la. Ka­ko oda­bra­ti i ra­zvi­ti pra­ve li­de­re za bu­du­ći ra­zvoj tvrt­ke, ključ­no je u nje­zi­nu vo­đe­nju. Pru­ža­mo ne sa­mo kon­cep­te ne­go i prak­tič­ne na­či­ne ko­ji­ma po­ma­že­mo kor­po­ra­tiv­nim di­rek­to­ri­ma.

Mo­že­te li nam re­ći vi­še o prin­ci­pi­ma va­ših uče­nja i teh­ni­ka?

Ko­ris­te­ći tra­di­ci­onal­ne ki­ne­ske fi­lo­zo­fi­je ko­je su Ki­ne­zi ra­zvi­li pri­je vi­še ti­su­ća go­di­na mo­že­mo ot­kri­ti srž is­ti­ne u kom­plek­s­nim fe­no­me­ni­ma. Os­nov­na fi­lo­zo­fi­ja iza svih uče­nja i teh­ni­ka je­dins­tvo je pri­ro­de i ljud­skih bi­ća ko­je mo­že bi­ti objaš­nje­no mo­der­nom miš­lju. Te kom­plek­s­ne teh­ni­ke pre­dvi­đa­nja su po­put mu­dra je­zi­ka u ko­jem se pre­poz­na­je i objaš­nja­va svi­jet te pri­ma nuž­na in­for­ma­ci­ja od uni­ver­zu­ma, jer taj je je­zik ključ otva­ra­nja vra­ta mis­te­ri­oz­nim ener­gi­ja­ma uni­ver­zu­ma.

Bo­ji­te li se ne­po­vje­re­nja?

Ne, jer mi ši­ri­mo op­će vri­jed­ne prin­ci­pe za sva ljud­ska bi­ća, zas­no­va­ne na opa­ža­nji­ma pri­ro­de pri­kup­lje­ni­ma kroz ti­su­će go­di­na. Pri­mje­ri­ce, prin­ci­pe tai chi­ja, yin-yan­ga, pet ele­me­na­ta mo­gu ra­zu­mje­ti lju­di iz raz­li­či­tih ze­ma­lja jer su zas­no­va­ni na za­jed­nič­koj svi­jes­ti. Yin i yang ko­res­pon­di­ra­ju sa sva­kod­nev­nim ži­vot­nim či­nje­ni­ca­ma, sa Sun­cem ili Mje­se­com, mu­škar­cem ili že­nom, to­plim ili hlad­nim, vi­so­kim i ni­skim, du­gim i krat­kim, bi­je­lim i cr­nim... Ži­vi­mo na is­toj Zem­lji, na sve nas kons­tant­no utje­ču Sun­ce i Mje­sec, oz­na­če­ni smo yi­nom i yan­gom. To su mos­to­vi ko­ji po­ve­zu­ju du­hov­ne svje­to­ve svih na Zem­lji.

Je li do­is­ta mo­gu­će pre­dvi­dje­ti fi­nan­cij­ske tren­do­ve, pre­po­ru­či­ti bo­lje stra­te­gi­je?

Da, i to za­to što je tak­vo pre­dvi­đa­nje re­zul­tat ki­ne­skih prak­si i ino­va­ci­ja sta­rih ne­ko­li­ko ti­su­ća go­di­na: sve mo­ra sli­je­di­ti pri­rod- ne za­ko­ne, onaj tko tak­ve za­ko­ne poz­na­je znat će re­zul­ta­te i tren­do­ve pro­mje­na te ra­zvo­ja. Raz­li­či­te lo­ka­ci­je u svi­je­tu ima­ju dru­ga­či­je pri­rod­ne oko­li­še, da bi se do­bi­lo do­bre re­zul­ta­te, to­me se teh­ni­ke pri­la­go­đa­va­ju. Ključ je čo­vjek, on igra od­lu­ču­ju­ću ulo­gu. Pr­vo, po­treb­no je ana­li­zi­ra­ti tren­do­ve i za­ko­ni­tos­ti, pro­na­ći sla­bos­ti i pre­pre­ke ko­je li­mi­ti­ra­ju ljud­sko bi­će. U kom­bi­na­ci­ji s feng shu­ijem i pro­mje­na­ma u ljud­skoj svi­jes­ti pra­ti­mo pri­rod­ne za­ko­ni­tos­ti. Do­is­ta je mo­gu­će stvo­ri­ti fi­nan­cij­ske pri­li­ke, a fi­nan­cij­ski se sno­vi mo­gu re­ali­zi­ra­ti.

Feng shui vr­lo je po­pu­la­ran u Hr­vat­skoj. Za­što je ta teh­ni­ka ta­ko važ­na, za­što se po­treb­no bri­nu­ti o oko­li­šu?

Pr­va tri ključ­na čim­be­ni­ka ko­ja utje­ču na ljud­ski ži­vot su sud­bi­na, vre­men­ski tren­do­vi, feng shui. Ro­đe­njem smo smje­šte­ni u obi­telj­ski oko­liš. Lju­di s do­brom sud­bi­nom ro­đe­ni su u bo­ga­tim obi­te­lji­ma. Ti­me je uvje­to­va­no i nji­ho­vo obra­zo­va­nje. Ka­ko bi­smo pro­mi­je­ni­li ne­po­vo­ljan oko­liš u ko­jem ži­vi­mo, po­čet će­mo ga mi­je­nja­ti ka­ko bi­smo stvo­ri­li ugod­no okru­že­nje u ko­jem sva­kod­nev­no ži­vi­mo i ra­di­mo ka­ko bi­smo po­bolj­ša­li kva­li­te­tu ži­vo­ta te po­di­gli so­ci­ja­li­za­ci­ju. To bi bi­lo kao da us­po­re­đu­je­te lje­to­va­nje u ho­te­lu s pet zvjez­di­ca s bo­rav­kom u kak­vom ma­lom hos­te­lu. Pro­mje­ne u ži­vo­tu po­či­nju od oko­li­ne, od sa­da.

Na­vo­di­te da u vi­so­kom pos­tot­ku omo­gu­ću­je­te po­tom­s­tvo i pa­ro­vi­ma sta­ri­jim od 40 go­di­na?

Pri­je sve­ga, svi su pri­rod­no do­bro­hot­ni. Po­ma­že­mo lju­di­ma da po­no­vo ot­kri­ju tu svo­ju du­šev­nu do­bro­tu ka­ko bi mo­gli na­pra­vi­ti vi­še do­brih stva­ri ka­ko bi po­mak­nu­li se­be pre­ma po­zi­tiv­nom, bo­ljoj ko­bi. Sta­ra ki­ne­ska iz­re­ka ka­že nam: obi­telj do­bre ko­bi uvi­jek će ima­ti ne­što za sla­vi­ti, ona zle ko­bi za­si­gur­no će pro­la­zi­ti ka­tas­tro­fe. Ka­ko bis­te pos­ti­gli do­bru kob, tre­ba­te pro­ći won­der­land tai chi, teh­ni­ku ko­ju sam ra­zvio i ko­ja je zas­no­va­na na ta­ois­tič­kim me­to­da­ma oču­va­nja zdrav­lja. Ta­ko­đer i ka­ko bis­te po­ve­ća­li svo­ju os­nov­nu ener­gi­ju te po­ja­ča­li ni­vo svo­je unu­traš­nje vi­tal­nos­ti. U kom­bi­na­ci­ji sa zdra­vom pre­hra­nom i po­ti­ca­njem do­brog ras­po­lo­že­nja, mo­že­mo oda­bra­ti pra­vo vri­je­me za oplod­nju. Ti do­bri re­zul­ta­ti doš­li su iz pri­mje­ne teh­ni­ke u raz­li­či­tim ži­vot­nim po­dru­čji­ma.

La­ko je iz­gra­di­ti ve­li­ku voj­sku, no te­ško je pro­na­ći pra­vog ge­ne­ra­la. Is­ti je po­sao oda­bra­ti i ra­zvi­ti li­de­re Ži­vi­mo na is­toj Zem­lji, oz­na­če­ni smo yi­nom i yan­gom. To su mos­to­vi ko­ji po­ve­zu­ju du­hov­ne svje­to­ve svih nas

Drev­ne teh­ni­ke Ki­ne­ska kul­tu­ra tai chi pro­mo­vi­ra­na je i ši­re­na u Eu­ro­pi kroz de­set­lje­ća te uži­va ši­ro­ku po­pu­lar­nost. U Hr­vat­skoj pos­to­ji oko 30 ško­la tai chi­ja, ka­že Mas­ter Zhang

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.