FR­LJI­ĆA IZ LJUBLJANE NI­SU TJERALI U ROD­NI TRAV­NIK

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - De­nis Derk

Dok je u Di­ok­le­ci­ja­no­vu Spli­tu an­ti­rat­na pred­sta­va “Na­še na­si­lje i va­še na­si­lje” iz­a­zva­la po­lu­rat­no sta­nje, kao ni­jed­na pred­sta­va u če­t­vrt­sto­ljet­noj po­vi­jes­ti su­vre­me­ne Hr­vat­ske (a bur­no je, is­ti­na za vo­lju, bi­lo i u Sa­ra­je­vu proš­le go­di­ne), u Ljub­lja­ni je u lis­to­pa­du iz­ve­de­na kao i sva­ka dru­ga pred­sta­va. Tko je htio, do­šao je na pred­sta­vu, po­gle­dao je i do­nio svoj sud. Bez po­li­ci­je, bez pri­op­će­nja ljub­ljan­ske nad­bi­sku­pi­je, bez do­ja­ve o pos­tav­lje­noj bom­bi i bez ve­te­ra­na slo­ven­skog os­lo­bo­di­lač­kog ra­ta. Fr­lji­ća u Ljub­lja­ni nit­ko ni­je tje­rao u rod­ni Trav­nik, a po­li­ti­ča­ri ni­su iz­jav­lji­va­li da će pres­ta­ti fi­nan­ci­ra­ti Slo­ven­sko mla­din­sko gle­da­liš­če ko­je je ko­pro­du­cent ove pred­sta­ve, kao što je to u je­ku afe­re zbog kon­ce­si­je oko bol­skog Zlat­nog ra­ta uči­nio split­sko-dal­ma­tin­ski žu­pan Zlat­ko Že­vr­nja. HDZ-ov žu­pan Že­vr­nja obra­ču­nao se s Fr­lji­će­vom pred­sta­vom ko­ja je u Spli­tu gos­to­va­la sa­mo je­dan dan, na Ma­ru­li­će­vim da­ni­ma, is­to ona­ko kao što se s Ho­uel­le­becqo­vim “Ele­men­tar­nim čes­ti­ca­ma” iz­ve­de­nim na Du­bro­vač­kim ljet­nim igra­ma svo­je­dob­no obra­ču­nao ta­ko­đer HDZ-ov du­bro­vač­ko-ne­re­tvan­ski žu­pan Ni­ko­la Do­bros­la­vić. Obus­ta­vio je ne­po­ćud­nim i ne­pos­luš­nim umjet­ni­ci­ma jav­ni no­vac, kao da ži­vi­mo u vri­je­me dru­ga Ti­ta pa svi mo­ra­mo mis­li­ti is­to o ne­kim ‘lo­šim’ i ‘ne­mo­ral­nim’ po­ja­va­ma u druš­tvu. Ta­ko su se žu­pa­ni pre­tvo­ri­li u par­tij­ske ko­mi­te­te ko­ji, do­du­še, ni­su za­bra­ni­li iz­ved­bu le­gi­tim­ne ka­za­liš­ne pred­sta­ve ko­ja se iz­vo­di po ci­je­loj Eu­ro­pi, ali su Du­bro­vač­kim ljet­nim igra­ma, tj. Ma­ru­li­će­vim da­ni­ma us­kra­ti­li no­vac. U jav­nom in­te­re­su. Što li će bi­ti ka­da Oli­ver Fr­ljić sas­ta­vi dram­ski pro­gram Ri­je­ke kao europ­ske pri­jes­tol­ni­ce kul­tu­re 2020. go­di­ne, kao umjet­nič­ki di­rek­tor tog pro­gra­ma? Ho­će li se i on­da po­nav­lja­ti ne­mi­le sce­ne iz split­skog HNK, ovog pu­ta pred oči­ma ci­je­le Eu­ro­pe? I ho­će li pro­tiv Fr­lji­će­ve pro­vo­ka­tiv­ne pred­sta­ve “Na­še na­si­lje i va­še na­si­lje” pro­tes­ti­ra­ti i ka­to­lič­ki vjer­ni­ci u Mi­la­nu, pa čak i u pa­pin­skom Ri­mu, u ko­ji­ma će pred­sta­va bi­ti iz­ve­de­na kra­jem ove go­di­ne.

Že­vr­nja je obus­ta­vio umjet­ni­ci­ma jav­ni no­vac, kao da ži­vi­mo u vri­je­me dru­ga Ti­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.