MOGUĆI SCENARIJI

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

1. Most os­ta­je uz Ma­ri­ća i gla­sa pro­tiv opo­zi­va

Tak­vim gla­so­va­njem Most bi po­ka­zao oda­nost ko­ali­ci­ji s HDZ-om i iz­bje­gao ri­zik od još jed­nog pa­da Vla­de. HDZ bi uoči lo­kal­nih iz­bo­ra mo­gao odah­nu­ti, a mos­tov­ci­ma bi pre­os­ta­lo da svo­jim bi­ra­či­ma ne­ka­ko po­ku­ša­ju objas­ni­ti da im je Ma­rić pri­hvat­ljiv una­toč sve­mu što mu se stav­lja na te­ret. Ova­kav je sce­na­rij ma­lo iz­gle­dan s ob­zi­rom na to da se Most po­li­tič­ki pro­fi­li­rao na pro­tiv­lje­nju po­li­tič­kim eli­ta­ma, ali i ve­li­kim kor­po­ra­ci­ja­ma i taj­ku­ni­ma.

2. Mos­to­vi zas­tup­ni­ci pri gla­sa­nju os­ta­ju suz­dr­ža­ni

Ovak­vim bi sce­na­ri­jem Most bi po­no­vio obra­zac iz gla­so­va­nja o Pa­vi Ba­ri­ši­ću. Ta­kav bi po­tez vje­ro­jat­no tu­ma­či­li kao po­s­lje­di­cu či­nje­ni­ce da Ma­ri­ću u ovoj fa­zi ni­šta ni­je do­ka­za­no s ob­zi­rom na to da sa­bor­sko is­traž­no po­vje­rens­tvo još ni­je os­no­va­no, a pra­vo­sud­ne is­tra­ge su u sa­mim po­vo­ji­ma. Ia­ko bi im si­gur­no za­mje­ri­li ta­kav stav, HDZ bi za­pra­vo tre­bao bi­ti za­do­vo­ljan tak­vim is­ho­dom jer bi on zna­čio da je Bo­žo Pe­trov us­pio do­nek­le pri­mi­ri­ti svo­je zas­tup­ni­ke.

3. Most se svr­sta­va uz opor­bu i gla­sa pro­tiv Ma­ri­ća

Ia­ko SDP i uz Mos­to­vu pot­po­ru te­ško mo­že sku­pi­ti do­vo­ljan broj ru­ku za Ma­ri­ćev opo­ziv, za vla­da­ju­ću ko­ali­ci­ju bi­lo bi po­gub­no čak i ako za ru­še­nje mi­nis­tra ne bi gla­so­va­li svi, ne­go tek ve­ći­na Mos­to­vih zas­tup­ni­ka. Na­kon Ba­ri­ši­će­va slu­ča­ja, to bi de­fi­ni­tiv­no zna­či­lo da se Plen­ko­vić ni u jed­noj ška­klji­voj si­tu­aci­ji ne mo­že po­uz­da­ti u oda­nost ko­ali­cij­skog part­ne­ra. Ova­kav ras­plet HDZ bi nuž­no na­tje­rao na raz­miš­lja­nje o no­vim par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma.

4. Zdrav­ko Ma­rić sam od­lu­ču­je pod­ni­je­ti os­tav­ku

Ia­ko bi ovak­vom od­lu­kom dje­lo­mi­ce priz­nao kriv­nju, Ma­rić bi na­pra­vio ogrom­nu us­lu­gu Plen­ko­vi­će­voj Vla­di. Dvi­je bi se stran­ke ras­te­re­će­no mo­gle ogle­da­ti na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma, a što bi se da­lje do­go­di­lo u nji­ho­vim od­no­si­ma, ovi­si­lo bi is­klju­či­vo o re­zul­ta­ti­ma tih iz­bo­ra, po­seb­no u sre­di­na­ma u ko­ji­ma bi se kan­di­da­ti HDZ-a i Mos­ta mo­gli ogle­da­ti u dru­gom iz­bor­nom kru­gu. O is­ho­du iz­bo­ra ovi­sit će i bu­du­ća re­kons­truk­ci­ja Vla­de.

Mi kao zas­tup­ni­ci ni­smo ima­li in­for­ma­ci­ju o sta­nju u kom­pa­ni­ji i za tak­vog mi­nis­tra ja ne mo­gu di­ći ru­ku MI­RO BULJ sa­bor­ski zas­tup­nik Mos­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.