Tra­ži­mo ve­će mi­ni­mal­ne pla­će i nad­zor agen­ci­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (tr)

Tra­ži­mo za­okret u sus­ta­vu ra­da, pos­tro­ža­va­nje agen­cij­skog ra­da, stav­lja­nje pod nad­zor rad­nog vre­me­na, po­ve­ća­nje mi­ni­mal­ne i svih pla­ća, pos­tro­ža­va­nje ra­da stu­de­na­ta ko­ji­ma tre­ba omo­gu­ći­ti do­bre sti­pen­di­je, a ne da za­to što su jef­ti­ni bu­du kon­ku­ren­ci­ja svo­jim ro­di­te­lji­ma, po­ru­čio je ju­čer u Sa­bo­ru šef Ne­za­vis­nih hr­vat­skih sin­di­ka­ta Kre­ši­mir Se­ver na te­mat­skoj sjed­ni­ci Od­bo­ra za rad na te­mu “Bi­ti rad­nik u Hr­vat­skoj – za­do­volj­stvo, pri­vi­le­gi­ja ili kaz­na?”. Zla­ti­ca Štu­lić iz Sin­di­ka­ta tr­go­vi­ne us­t­vr­di­la je pak da su po­seb­no ugro­že­ni rad­ni­ci na odre­đe­no.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.