Var­ga u su­ko­bu in­te­re­sa zbog za­poš­lja­va­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Po­vje­rens­tvo za od­lu­či­va­nje o su­ko­bu in­te­re­sa ut­vr­di­lo je ju­čer da je Si­ni­ša Var­ga 2014., kao rav­na­telj HZZO-a, bio u su­ko­bu in­te­re­sa jer je Vladi pred­lo­žio da za jed­nog od nje­go­vih po­moć­ni­ka ime­nu­je Lea Šu­nji­ća, ko­ji ni­je is­pu­nja­vao uvje­te.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.