Dvi­je oso­be na­đe­ne mr­tve u ku­ći, jed­na u auto­mo­bi­lu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ija)

Tri oso­be na­đe­ne su mr­tve ju­čer u 16.35 u na­se­lju Bro­da­ri­ca u Ši­be­ni­ku. Ka­ko je pri­op­ći­la po­li­ci­ja, dvi­je oso­be na­đe­ne su mr­tve u obi­telj­skoj ku­ći, a tre­ća u auto­mo­bi­lu. – Okol­nos­ti do­ga­đa­ja i iden­ti­tet umr­lih oso­ba se ut­vr­đu­ju – krat­ko je rek­la Ma­ri­ca Ko­sor, glas­no­go­vor­ni­ca PU ši­ben­ske. I dok po­li­ci­ja, kla­sič­no u ovak­vim si­tu­aci­ja­ma, u jav­nost iz­la­zi s ja­ko ma­lo in­for­ma­ci­ja, nes­luž­be­no se ču­je ka­ko je mo­gu­će da je ri­ječ o tros­tru­kom uboj­stvu te de je po­či­ni­telj po­bje­gao. Po­li­cij­ske eki­pe iz­aš­le su na mjes­to do­ga­đa­ja gdje po­čeo oče­vid i iz­u­zi­ma­nje svih ko­ris­nih tra­go­va, a na okol­nim pro­met­ni­ci­ma vi­đe­ni su i po­li­caj­ci s du­gim ci­je­vi­ma. Upra­vo taj de­talj su­ge­ri­ra ka­ko je mo­gu­će da je ipak ri­ječ o uboj­stvu i da je u ti­je­ku in­ten­ziv­na po­tra­ga za po­či­ni­te­ljem.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.