Ne­će vi­še bi­ti ne­do­pus­ti­vo du­gih ro­ko­va pla­ća­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

– Naj­ve­ća re­for­ma Vla­de ko­ju ni­smo oče­ki­va­li jest rje­ša­va­nje kri­ze u Agro­ko­ru – za­klju­či­la je pot­pred­sjed­ni­ca Vla­de Martina Dalić is­tak­nuv­ši da na­kon ove kri­ze vi­še ne bi tre­ba­lo bi­ti prak­se ne­do­pus­ti­vo du­gih ro­ko­va pla­ća­nja, obli­ka pla­ća­nja po­put spor­nih mje­ni­ca, ali ni ovis­nos­ti ve­li­kog bro­ja ma­lih tvrt­ki o jed­noj ve­li­koj tvrt­ki. Dalić je za­klju­či­la da će rje­ša­va­nje kri­ze oz­na­či­ti te­me­lje tr­žiš­nog pos­lo­va­nja u Hr­vat­skoj, a da di­je­li stav da se prak­sa pos­lo­va­nja mo­ra pro­mi­je­ni­ti, is­tak­nuo je i pre­mi­jer Plen­ko­vić re­kav­ši da je ovo tre­nu­tak pre­kret­ni­ce ko­ji mo­ra ima­ti tran­sfor­ma­cij­ski uči­nak na hr­vat­sko gos­po­dar­stvo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.