Naj­mla­đa od tri kće­ri za­vr­ši­la je za cvje­ća­ri­cu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ma­ri­ca Kr­lin (39) naj­mla­đa je od tri kće­ri Im­bre Kr­li­na. Ka­ko nam je ka­zao nje­zin otac, za­vr­ši­la je ško­lu za cvje­ća­ri­cu u Kar­lov­cu gdje je sta­no­va­la za vri­je­me ško­lo­va­nja, a na­kon če­ga se vra­ti­la ži­vje­ti ku­ći u Čeg­lje. Nje­zi­na maj­ka i Im­bri­na pr­va su­pru­ga umr­la je ne­du­go na­kon što je ro­di­la Ma­ri­cu, zbog če­ga je Im­bro Kr­lin kće­ri od­ga­jao sam sve dok po­čet­kom dvi­je­ti­su­ći­tih k nje­mu ni­je došla ži­vje­ti sa­daš­nja iz­van­brač­na su­pru­ga Ana. – Ma­ri­ca je od ro­đe­nja bi­la bla­go men­tal­no re­tar­di­ra­na i za­to je do­bi­va­la so­ci­jal­nu po­moć od 500 ku­na. Na­kon što se vra­ti­la ku­ći, že­lio sam joj sa­gra­di­ti gar­so­ni­je­ru, po­mo­ći joj da se za­pos­li kao cvje­ćar­ka, ali ona se po­če­la lju­ti­ti na me­ne i ina­ti­ti na­kon što sam u ku­ću do­veo Anu. To je iš­lo do to­ga da se dos­lov­no ni­je že­lje­la ni pra­ti po mje­sec da­na – go­vo­ri Im­bro Kr­lin te do­da­je ka­ko je, na­kon što je Ma­ri­ca nes­ta­la, iz oča­ja pla­ćao i vi­dov­nja­ke ka­ko bi mu ka­za­li je li nje­go­va kći ži­va. – Pla­ćal sam i mi­se za nju, na sve mo­gu­će na­či­ne po­ku­ša­vao sam do­ći do nje, čak i pre­ko ne­kih ve­za u po­li­ci­ji. Dok je ži­vje­la tu, ima­la je sve, odri­cao sam se če­ga god sam mo­gao sa­mo da ona ima i za­to mi je pot­pu­ni šok da mi je ova­ko za­bi­la nož u le­đa i otiš­la iz obi­lja ži­vje­ti u taj svi­njac kod su­sje­da gdje ni­je ima­la ni­šta – re­kao je u uto­rak šo­ki­ra­ni Im­bro Kr­lin.

Tko zna do ka­da bi se Ma­ri­ca Kr­lin vo­di­la kao nes­ta­la da mje­šta­nin ni­je čuo nje­zin glas

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.