Tra­že gra­đan­ski nad­zor SOA-e, tvr­de da ile­gal­no od­bi­ja azil iz­bje­gli­ca­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (Hi­na)

Iz Isu­so­vač­ke služ­be ka­žu da sva­kod­nev­no pri­ma­ju pri­tuž­be i sum­nje iz­bje­gli­ca u pro­ce­du­ru o od­lu­či­va­nju o zah­tje­vi­ma za azil u Hr­vat­skoj Od­bor za unu­tar­nju po­li­ti­ku i na­ci­onal­nu si­gur­nost da pro­ve­de nad­zor nad ra­dom MUP-a i SOA-e i o to­me u ro­ku 15 da­na iz­vi­jes­ti jav­nost. Ta­ko­đer tra­že da se još ovo­ga tjed­na ime­nu­je kom­pe­tent­no i ne­kom­pro­mi­ti­ra­no Vi­je­će za gra­đan­ski nad­zor si­gur­nos­no-oba­vje­štaj­nih agen­ci­ja, ka­ko bi si­gur­nos­ne služ­be do­bi­le gra­đan­ski nad­zor.

Isu­so­vač­ka služ­ba

U po­vo­du broj­nih pri­tuž­bi iz­bje­gli­ca na pro­ce­du­ru od­lu­či­va­nja o zah­tje­vi­ma za me­đu­na­rod­nu za­šti­tom u Hr­vat­skoj ju­čer je re­agi­ra­la i ne­pro­fit­na hu­ma­ni­tar­na udru­ga Isu­so­vač­ka služ­ba za iz­bje­gli­ce. Is­ti­ču da su kroz sva­kod­nev­ni rad i su­sre­te s tra­ži­te­lji­ma azi­la u Pri­hva­ti­li­štu za tra­ži­te­lje me­đu­na­rod­ne za­šti­te u Za­gre­bu i Ku­ti­ni od iz­bje­gli­ca pri­mi­li broj­ne pri­tuž­be i sum­nje u pro­ce­du­ru od­lu­či­va­nja o zah­tje­vi­ma za me­đu­na­rod­nu za­šti­tom u Hr­vat­skoj. Isu­so­vač­ka služ­ba za iz­bje­gli­ce ne do­vo­di u pi­ta­nje po­tre­bu dr­ža­ve za si­gur­nos­nom pro­vje­rom po­je­di­nih stra­na­ca, ali sma­tra da tre­ba pre­is­pi­ta­ti od­lu­ke ko­je iz neo­bjaš­nje­nih raz­lo­ga pro­gla­ša­va­ju pri­jet­njom si­gur­nos­ti naj­ra­nji­vi­je sku­pi­ne iz­bje­gli­ca ko­je u Hr­vat­skoj tra­že mir, za­šti­tu i si­gur­nost. Kao pri­mjer na­vo­de da je SOA pri­jet­njom na­ci­onal­noj si­gur­nos­ti pro­gla­si­la sa­mo­hra­nog oca od 64 go­di­ne i si­na od 14 go­di­na, ko­ji su kao kr­š­ća­ni po­bje­gli iz Ale­pa.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.