Sva­ki pe­ti tu­rist po­ne­se pre­vi­še prt­lja­ge na pu­to­va­nje

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Rad­mi­la Ko­va­če­vić

Pri­pre­ma je ja­ko važ­na, ali čak 40 pos­to od oko 15.000 an­ke­ti­ra­nih sma­tra da je for­mu­la us­pješ­nog pu­to­va­nju bi­ti opu­šten rad­mi­la.ko­va­ce­vic@ve­cer­nji.net Za pu­to­va­nje čo­vjek prak­tič­ki ne mo­že bi­ti pre­mlad ili pres­tar, a za pus­to­lo­vi­nu upoz­na­va­nja no­vog uvi­jek je do­bar tre­nu­tak. Pod uvje­tom, do­du­še, da si do­živ­ljaj sa­mi ne pok­va­ri­mo. Je­dan od dra­go­cje­ni­jih sa­vje­ta svjet­skih put­ni­ka, ko­je je na uzor­ku od 15.077 is­pi­ta­ni­ka s 20 tr­ži­šta pri­ku­pio por­tal za pu­to­va­nja bo­oking.com, sva­ka­ko je – ne pre­tje­ruj­te s ko­li­či­nom stva­ri ko­je će­te po­ni­je­ti. Sva­ki pe­ti po­ža­lio je, na­ime, zbog ko­li­či­ne prt­lja­ge ko­ju je po­nio. Pra­vi­lo is­kus­nih no­ma­da je od pri­prem­lje­nih stva­ri za put pri­je sa­mog pa­ki­ra­nja – iz­va­di­ti 30 pos­to. Mu­dro je, ka­žu, ima­ti i skri­ve­nu za­li­hu nov­ca od ba­rem ti­su­ću ku­na, a pod­sje­ća­ju i da na vri­je­me va­lja pro­vje­ri­ti va­lja­nost pu­tov­ni­ce bu­du­ći je u ne­kim zem­lja­ma Ne pre­ži­te od no­vog Je­zič­na ba­ri­je­ra pra­vi­lo da mo­ra vri­je­di­ti ba­rem šest mje­se­ci od ula­ska u zem­lju. Na vri­je­me se tre­ba in­for­mi­ra­ti i oko viz­nog re­ži­ma, jer je za ne­ke zem­lje pro­ce­du­ra re­la­tiv­no du­ga. Sva­ka­ko tre­ba pro­vje­ri­ti i si­gur­nos­nu si­tu­aci­ju, a zla­ta vri­jed­na je i in­for­ma­ci­ja da je 112 me­đu­na­rod­ni broj za slu­čaj ne­vo­lje te da je dos­tu­pan čak i ako je te­le­fon za­klju­čan ili ne­ma mre­že. Uz do­bru pri­pre­mu pu­to­va­nje će bi­ti us­pješ­ni­je, a glav­ni je sa­vjet 40 pos­to an­ke­ti­ra­nih: “Opus­ti­te se! Da je na­ma to net­ko re­kao, uži­va­li bi­smo u sva­koj se­kun­di”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.