Pri­ja­ve za šte­tu od mra­za pri­ma­ju se do 3. svib­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (dp)•

Po­če­la je pri­ja­va šte­ta od proš­lo­tjed­nog mra­za ko­ji je po­go­dio i si­sač­ko po­dru­čje. Svi gra­đa­ni s po­dru­čja Si­ska ko­ji su 22. trav­nja pre­tr­pje­li šte­tu, mo­gu je pri­ja­vi­ti po­vje­rens­tvu sva­ki rad­ni dan od 8 do 16 sa­ti do 3. svib­nja ka­ko bi se iz­vr­ši­la pro­cje­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.