Pa­pa: Moć je kao da pi­je­te džin na pra­zan že­lu­dac

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

U Ar­gen­ti­ni pos­to­ji iz­re­ka: moć je kao da pi­je­te džin na pra­zan že­lu­dac. Vr­ti vam se, opi­je­ni ste, iz­gu­bi­te rav­no­te­žu i ako svo­ju moć ne po­ve­že­te s po­niz­noš­ću i njež­noš­ću, za­vr­ši­te ta­ko da po­vri­je­di­te se­be i one oko vas, ka­zao je ju­čer pa­pa Fra­njo. Ka­ko bi to bi­lo div­no ka­da bi ra­zvoj zna­nos­ti i teh­no­lo­gi­je išao ru­ku pod ru­ku s ve­ćom jed­na­koš­ću, ka­zao je pa­pa.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.