Ja­naf u pr­va tri mje­se­ca za­ra­dio 68,5 mi­li­ju­na ku­na, tre­ći­nu vi­še ne­go la­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Ma­ri­na Šu­njer­ga

U pr­va tri mje­se­ca ove go­di­ne Ja­naf je ulo­žio 83,7 mi­li­ju­na ku­na, a ima ugo­vo­re­nih ra­do­va za 341 mi­li­jun ku­na Ja­naf je u pr­vom tro­mje­se­čju os­tva­rio ne­to do­bit u iz­no­su od 68,5 mi­li­ju­na ku­na, što je za 27,5 pos­to vi­še ne­go u is­tom raz­dob­lju la­ni, a 38,7 pos­to vi­še od pla­na. Dr­žav­na tvrt­ka ko­ju vo­di Dra­gan Ko­va­če­vić po­nov­no bi­lje­ži re­kor­dan re­zul­tat, a već tri go­di­ne ras­te joj do­bit. Ras­li su i ukup­ni pri­ho­di tvrt­ke pa je ta­ko u tri mje­se­ca tvrt­ka upri­ho­di­la 182,7 mi­li­ju­na ku­na, što je za 4,2 pos­to vi­še od pr­vog lanj­skog kvar­ta­la, dok su is­to­dob­no ukup­ni ra­sho­di sma­nje­ni za 8,4 pos­to, na 99,2 mi­li­ju­na ku­na. Na me­đu­na­rod­nom tr­ži­štu os­tva­re­no je 128,2 mi­li­ju­na ku­na ili 71,3 pos­to pri­ho­da od te­melj­ne dje­lat­nos­ti. Ja­naf je u pr­vom tro­mje­se­čju tran­s­por­ti­rao ukup­no 1,7 mi­li­ju­na to­na naf­te, što je 29,5 pos­to vi­še ne­go go­di­nu pri­je, od če­ga čak 1,3 mi­li­ju­na to­na naf­te za ino­zem­ne kup­ce. U pr­va tri mje­se­ca ove go­di­ne Ja­naf je ulo­žio 83,7 mi­li­ju­na ku­na. Ugo­vo­re­ni a ne­iz­vr­še­ni ra­do­vi i us­lu­ge do kra­ja ožuj­ka ove go­di­ne iz­no­se 341,8 mi­li­ju­na ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.