Uber i slo­ven­ski Pi­pis­trel po­kre­ću zrač­ni tak­si

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - (pd)•

Slo­ven­ski pro­izvo­đač ul­tra­la­kih le­tje­li­ca Pi­pis­trel i glo­bal­na apli­ka­ci­ja za us­lu­ge pri­je­vo­za Uber ula­ze u part­ner­stvo s ci­ljem pro­izvod­nje elek­trič­nih le­tje­li­ca. Su­rad­nja po­dra­zu­mi­je­va ma­sov­nu pro­izvod­nju elek­trič­nih le­tje­li­ca s oko­mi­tim po­li­je­ta­njem i sli­je­ta­njem (VTOL) za “si­gu­ran i po­uz­dan tran­s­port za sva­kog, svu­da“. Cilj je da ko­ris­ni­ci bu­du­ćeg Ube­ro­va ser­vi­sa Ele­va­te Network mo­gu na­ru­či­ti elek­trič­ni VTOL bi­lo gdje. Plan je da se kroz Ele­va­te Network u ve­li­kim gra­do­vi­ma svi­je­ta stvo­ri mre­ža le­tje­li­ca za osob­ni i te­ret­ni pri­je­voz.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.