-

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

SADRŽAJ – Lju­di do­đu i pro­đu. Smje­šta­ja i res­to­ra­na ima, mo­že se po­pi­ti i ka­va (pris­toj­na ci­je­na od 9 ku­na), ali osim šet­nje pri­ro­dom i lje­po­te, dru­ge sa­dr­ža­je oni tra­že na dru­gim lo­ka­ci­ja­ma. Me­đu­tim, tu­ris­ti do­la­ze upra­vo zbog mi­ra i ti­ši­ne, to i tra­že. Što će im ov­dje lu­na­park!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.