Za 50. ro­đen­dan muž joj ku­pio ku­ću na Ha­va­ji­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (isg)

dva i pol mje­se­ca bo­ri­li smo se da bu­de­mo što vi­še za­jed­no. Ona sad do­la­zi u Zagreb pa će nam auti ma­lo odah­nu­ti od pre­la­že­nja sil­nih ki­lo­me­ta­ra – go­vo­rio je ta­da Jan­ko.

Lju­bav ži­vo­ta pos­ta­la upit­na

Nje­go­va iz­a­bra­ni­ca pak la­ni je neo­dre­đe­no ka­za­la za Blic: – Još ne mo­gu zna­ti je li Jan­ko lju­bav mog ži­vo­ta. Do­go­di­lo nam se ne­što ve­li­ko i to me da­nas či­ni sret­nom.

Glu­mi­ca Ni­co­le Kid­man pros­la­vit će u lip­nju 50. ro­đen­dan, a kao dar od su­pru­ga Ke­it­ha Ur­ba­na do­bit će ku­ću na Ha­va­ji­ma u ko­joj je ži­vje­la do če­t­vr­te go­di­ne. Na­vod­no je to po­tez ko­jim že­li spa­si­ti brak, a na­ga­đa se da su i da­lje za­jed­no sa­mo zbog dje­ce.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.