Sek­si ‘kri­mi­nal­cu’ ni­su da­li da uđe u En­gle­sku

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (isg)

Naj­sek­se­pil­ni­ji kri­mi­na­lac na svi­je­tu, Je­remy Me­eks (32), do­pu­to­vao je u London na sni­ma­nje nas­lov­ni­ce ča­so­pi­sa, no de­por­ti­ran je u SAD iako je imao rad­nu do­zvo­lu i vi­zu. Kri­mi­nal­na proš­lost je uči­ni­la svo­je. Ina­če, po­zor­nost me­di­ja pri­vu­kao je ka­da je nje­go­vu fo­to­gra­fi­ju obja­vi­la po­li­cij­ska pos­ta­ja u Ka­li­for­ni­ji na­kon uhi­će­nja zbog po­sje­do­va­nja po­lu­auto­mat­skog pi­što­lja. Na­kon iz­la­ska iz za­tvo­ra pos­tao je mo­del. S njim je u London do­pu­to­va­la i su­pru­ga Me­li­ssa s ko­jom ima dva si­na.

PRIORITETI Jan­ko je ve­zan uza Zagreb jer tu ima si­na i maj­ku pa ni­je ni po­miš­ljao na to da se od­se­li u Be­ograd

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.