Jed­nom su pro­mi­je­ni­li i če­tvo­ri­cu tre­ne­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Scena -

Di­na­mo ipak ove se­zo­ne ni­je dos­ti­gao re­kord iz se­zo­ne pot­pu­ne po­mr­či­ne 2004./2005., ka­da je pro­mi­je­nio čak če­tvo­ri­cu tre­ne­ra: Jur­če­vi­ća, Gra­ča­na, Lon­ča­re­vi­ća i Cvet­ko­vi­ća, dok je Đu­ro Ba­go bio “va­tro­ga­sac” vo­de­ći sa­mo dvi­je utak­mi­ce. No, ako Bu­ga­rin i os­ta­ne do kra­ja se­zo­ne, od lje­ta mu vje­ro­jat­no vi­še ne­ma spa­sa. Osim ako ne na­pra­vi ču­do i u slje­de­ćih šest ko­la ne dos­tig­ne Ri­je­ku. Ni­kad se ne zna, mo­žda se Ri­je­ci pot­kra­de ka­kav “slu­čaj Fin­tić”, nas­tup igra­ča s kar­to­ni­ma, ili bez li­ječ­nič­kog... (td)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.