Bes­plat­no na Cro­atia open, Ga­ći­na opa­san Ki­ne­zi­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (dm)

U Le­de­noj dvo­ra­ni za­gre­bač­kog Do­ma spor­to­va od 2. do 6. svib­nja odr­žat će se me­đu­na­rod­ni stol­no­te­ni­ski tur­nir Cro­atia open. Nas­tu­pit će 40 hr­vat­skih igra­ča i igra­či­ca ko­je će pre­dvo­di­ti An­drej Ga­ći­na (na sli­ci), Tomislav Pu­car, Ma­te­ja Je­ger, Do­ra Sre­br­njak... U Eu­ro­pi je ci­je­na ulaz­ni­ce za ovak­vu vr­stu tur­ni­ra 12 eura, a u Za­gre­bu će bi­ti bes­pla­tan ulaz. U gos­te do­la­ze naj­bo­lje Ja­pan­ke i Ko­rej­ci, dok se Ki­ne­zi u to vri­je­me pri­pre­ma­ju za pred­sto­je­ći SP. Za­nim­lji­vo je da su Ki­ne­zi na plat­nu u dvo­ra­ni oz­na­či­li svo­je naj­ve­će pri­jet­nje na idu­ćem SP-u, a me­đu nji­ma je i Ga­ći­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.