Vra­jić pe­ta u utr­ci na 50 ki­lo­me­ta­ra u Bo­log­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (dm)

Ma­ri­ja Vra­jić osvo­ji­la je pe­to mjes­to u utr­ci na 50 ki­lo­me­ta­ra ko­ja je odr­ža­na u mjes­tu Cas­tel Bo­log­ne­se po­kraj Bo­log­ne. Sta­za je bi­la pri­lič­no va­lo­vi­ta, s pet ki­lo­me­ta­ra uz­br­do i niz­br­do. Ni­ko­li­na Šus­tić i Ro­bert Ra­doj­ko­vić odus­ta­li su za vri­je­me utr­ke.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.