HTZ pos­ta­je spon­zor Bo­la

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (af)

WTA tur­nir te­ni­sa­či­ca u Bo­lu do­bio je u Hr­vat­skoj tu­ris­tič­koj za­jed­ni­ci glav­nog spon­zo­ra, a u Vladi RH glav­nog po­kro­vi­te­lja te je suk­lad­no to­me pro­mi­je­nio i ime. Od­sad će se zva­ti – Cro­atia Bol Open. No os­ta­je je­di­ni WTA tur­nir u ju­go­is­toč­noj Eu­ro­pi! Kao što se zna, odr­žat će se od 5. do 11. lip­nja. Lis­ta su­di­oni­ca bit će objav­lje­na 15. svib­nja, no već je sa­da iz­vjes­tan nas­tup ne­kih od naj­bo­ljih mla­dih hr­vat­skih te­ni­sa­či­ca: Ane Ko­njuh, Ja­ne Fett, Pe­tre Mar­tić i Te­ne Lu­kas. Iz­gle­dan je i do­la­zak na­še Aus­tral­ke Aj­le Tom­lja­no­vić. No, ka­ko se Bol (kao tur­nir iz ka­te­go­ri­je 125) odr­ža­va u dru­gom tjed­nu Ro­land Gar­ro­sa, sve ove pri­ja­ve tre­ba uze­ti uvjet­no. Do­ći će ako ne bu­du uš­le u dru­gi tje­dan Pa­ri­za. Po­s­ljed­njeg da­na tur­ni­ra, u ek­shi­bi­cij­skom su­sre­tu, su­če­lit će se Iva Ma­jo­li i Martina Hin­gis ko­je će na taj na­čin obi­lje­ži­ti 20. ob­ljet­ni­cu svog fi­na­la u Ro­land Gar­ro­su. Iva je ta­da osvo­ji­la svoj je­di­ni Grand Slam nas­lov.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.