Ple­sa­či­ca sa sin­dro­mom Down na­tje­cat će se za Miss Ame­ri­ke

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (luc)

Mi­kayla Hol­m­gren go­di­na­ma se već ba­vi ple­som, a is­ti­če ka­ko lje­po­ta do­la­zi iz­nu­tra i da je ona sret­na i ve­se­la oso­ba što svi mo­gu i vi­dje­ti Nje­no je ime Mi­kayla Hol­m­gren, ima 22 go­di­ne i di­je­li san ti­su­ća dje­vo­ja­ka di­ljem Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va da bu­du okru­nje­ne za Miss Ame­ri­ke. I baš kao i sto­ti­ne pri­je nje na­pra­vi­la je pr­vi ko­rak da os­tva­ri svoj san i pos­ta­ne dio gla­mu­roz­ne pred­sta­ve, uš­la je na dr­žav­no na­tje­ca­nje u Min­ne­so­ti. Je­di­na je raz­li­ka iz­me­đu nje i os­ta­lih dje­vo­ja­ka ko­je že­le pos­ta­ti Miss ta što Mi­kayla ima Downov sin­drom, no to je ni­ma­lo ne za­bri­nja­va, pi­še BBC. – Lje­po­ta do­la­zi iz­nu­tra. Ja sam sret­na i ve­se­la oso­ba i to svi vi­de – po­ru­či­la je Mi­kayla za lo­kal­nu te­le­vi­zij­sku pos­ta­ju Fox9. Ova stu­den­ti­ca iz gra­da Ma­ri­ne on St. Cro­ix pr­va je dje­voj­ka s Downo­vim sin­dro­mom u po­vi­jes­ti SAD-a ko­ja se na­tje­če na iz­bo­ru za Miss Ame­ri­ke, a De­ni­se Wal­la­ce, iz­vr­š­na di­rek­to­ri­ca iz­bo­ra za Miss Min­ne­so­te, ka­za­la je da će Mi­kayla, ko­ja je od­luč­na, pro­bi­tač­na i upor­na, pro­bi­ti led za os­ta­le na­tje­ca­te­lji­ce u bu­duć­nos­ti. Hol­m­gren se već go­di­na­ma ba­vi ple­som, go­vo­ri­la je pred Se­na­tom i pos­ta­la men­to­ri­ca mla­đim dje­voj­ka­ma. Min­ne­so­ta se i proš­le go­di­ne naš­la u sre­di­štu po­zor­nos­ti jer je bi­la pr­va dr­ža­va u ko­joj se za Miss na­tje­ca­la Ha­li­ma Aden, dje­vo­ja­ka pre­kri­ve­na hi­dža­bom i odje­ve­na u bur­ki­ni. Iz­bor za Miss Min­ne­so­te odr­žat će se u stu­de­nom u Bur­n­svil­leu. BINGO /17. ko­lo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.