Ni­je za sve kriv sa­mo Ivaj­lo Pe­tev, ni­je s njim po­če­la kri­za

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

DOVOĐENJE KRANJ­ČA­RA

I u Di­na­mu su priz­na­li da su po­gri­je­ši­li, ima­li su do­bre na­mje­re vra­ća­ju­ći ve­li­ku le­gen­du u pla­vi klub, ali Ci­co (na fo­to­gra­fi­ji do­lje) oči­to ni­je bio spre­man za ta­ko zah­tje­van i kom­plek­san po­sao ka­kav već go­di­na­ma ni­je ra­dio u oz­bilj­nom pro­fe­si­onal­nom no­go­me­tu. SELEKCIJA IGRA­ČA

Di­na­mo je iz­gu­bio Pja­cu i Ro­ga jer objek­tiv­no ni­je mo­gao od­bi­ti po­nu­de Ju­ven­tu­sa i Na­po­li­ja, pris­tao je mak­nu­ti Ju­ni­ora Fer­nan­de­sa, ni­je za­dr­žao Jo­na­sa, je­di­nog de­fen­ziv­nog vez­nog, a pra­ve za­mje­ne ni­su naš­li. Ško­la pro­izvo­di ta­len­te, ali la­ga­ne ‘špa­ne­re’ ko­ji ne mo­gu u bor­bu, već se vi­še igra­ju no­go­me­ta. NO­VI UGO­VOR PE­TE­VU

Na­kon sa­mo ne­ko­li­ko mje­se­ci i pri­pre­ma pla­vi su Pe­te­vu da­li no­vi, du­lji ugo­vor a da ni­su za­pra­vo vi­dje­li ka­ko će mom­čad igra­ti na pro­lje­će. Če­mu tak­vo br­za­nje ko­je se po­ka­za­lo po­greš­nim, ba­ca­nje nov­ca na ot­prem­ni­nu ko­ju će Bu­ga­rin do­bi­ti ako mu da­ju ot­kaz.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.