Hr­vat­ska pa­la za 11 mjes­ta po slo­bo­di me­di­ja i sa­da je 74. zem­lja u svi­je­tu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Hi­na

“Na­kon iz­vješ­ća oče­ku­je­mo da nas pre­mi­jer sam po­zo­ve”, re­kao je Le­ko­vić

Pre­ma iz­vješ­ću RSF-a, no­vi­na­ri ko­ji su is­tra­ži­va­li ko­rup­ci­ju, kri­mi­nal ili rat­ne zlo­či­ne čes­to su bi­li iz­lo­že­ni mal­tre­ti­ra­nju Ko­men­ti­ra­ju­ći no­vo iz­vješ­će Re­por­te­ra bez gra­ni­ca (RSF), po ko­jem je Hr­vat­ska po slo­bo­di me­di­ja od la­ni pa­la za je­da­na­est mjes­ta pa je tre­nu­tač­no na 74. mjes­tu u svi­je­tu, pred­sjed­nik Hr­vat­skog no­vi­nar­skog druš­tva (HND) Sa­ša Le­ko­vić iz­ja­vio je ka­ko se ta­ko ne- ga­tiv­nom iz­vješ­ću nit­ko tko pra­ti si­tu­aci­ju u hr­vat­skim me­di­ji­ma ne tre­ba ču­di­ti. Pod­sje­tio je ka­ko je HND u vi­še na­vra­ta tra­žio raz­go­vor s pre­mi­je­rom An­dre­jom Plen­ko­vi­ćem ne bi li mu objas­nio pro­ble­me u me­di­ji­ma, po­seb­no jav­ni­ma, te u no­vi­nar­stvu i pre­ma no­vi­na­ri­ma, jer se to ti­če svih hr­vat­skih gra­đa­na, ali od­go­vor je iz­os­tao. – Na­kon ovog iz­vješ­ća oče­ku­je­mo da nas pre­mi­jer sam po­zo­ve, jer pred­stav­lja­mo go­to­vo 2500 no­vi­na­ra. Po­li­ti­ča­ri se ne bi smje­li sje­ti­ti me­di­ja, no­vi­na­ra i no­vi­nar­stva sa­mo ka­da ih tre­ba­ju – ka­že pred­sjed­nik HND-a. Le­ko­vić ka­že da je u iz­vješ­ću RSF-a ri­ječ o proš­loj go­di­ni, ka­da je na vlas­ti bi­la pret­hod­na Vla­da, ali se ni s no­vom Vla­dom ne do­ga­đa ni­ka­kav po­zi­ti­van po­mak. Pre­ma iz­vješ­ću RSF-a, hr­vat­ske vlas­ti mi­je­ša­le su se u rad jav­nih me­di­ja, a no­vi­na­ri ko­ji su is­tra­ži­va­li ko­rup­ci­ju, or­ga­ni­zi­ra­ni kri­mi­nal ili rat­ne zlo­či­ne čes­to su bi­li iz­lo­že­ni mal­tre­ti­ra­nju.

Sa­ša Le­ko­vić: Ne­ga­tiv­nom iz­vješ­ću ne tre­ba se ču­di­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.