PLEN­KO­VIĆ DOBIO BITKU, ALI PETROV I MOST JOŠ IMAJU MUNICIJE

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Za­tra­živ­ši na sjed­ni­ci Vla­de bez naj­a­ve raz­rje­še­nje tro­ji­ce Mos­to­vih mi­nis­ta­ra, pre­mi­jer Plen­ko­vić od­nio je važ­nu po­li­tič­ku po­bje­du, no da­le­ko od to­ga da je dobio rat. I Bo­ži Pe­tro­vu os­ta­lo je ne­što municije. Plen­ko­vi­ćev po­tez, lo­gi­čan ma­ne­var u kut stje­ra­nog pre­da­to­ra, ne­sum­nji­vo je po­tez li­de­ra, ali vr­lo ri­skan­tan. Iako je na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re na­kon sjed­ni­ce Vla­de dje­lo­vao hla­dan kao špri­cer i vr­lo uvjer­ljiv (s po­ne­kim gut­lja­jem vo­de pre­vi­še), iza sa­mo­uvje­re­nos­ti sto­ji ve­li­ka ne­poz­na­ni­ca bu­du­ćeg sas­ta­va sa­bor­ske ve­ći­ne. Že­lje­na ma­te­ma­tič­ka ra­ču­ni­ca je jas­na, no ra­zvid­no je da Plen­ko­vić još ne­ma osi­gu­ra­nih 76 gla­so­va u par­la­men­tu ko­ji bi osi­gu­ra­li nas­ta­vak ra­da nje­go­ve re­kons­tru­ira­ne Vla­de. Osim to­ga, sli­je­de lo­kal­ni iz­bo­ri s ne­iz­vjes­nim is­ho­dom, po­go­to­vo u Za­gre­bu i Spli­tu te Mos­to­vim ut­vr­da­ma u juž­noj Dal­ma­ci­ji ko­ji bi mo­gli, ovis­no o is­ho­du, utje­ca­ti na Plen­ko­vi­će­vu unu­tar­stra­nač­ku po­zi­ci­ju i na du­lji rok odre­di­ti kons­te­la­ci­ju sna­ga u do­ma­ćoj po­li­tič­koj are­ni. Me­đu­tim, na­či­nom na ko­ji

Plen­ko­vik­ćev po­tez ne­sum­nji­vo je po­tez li­de­ra, no vr­lo je ri­skan­tan

je pre­sje­kao na­pe­tost uz­ro­ko­va­nu Mos­to­vim iz­bje­ga­va­njem da­va­nja po­dr­ške mi­nis­tru Zdrav­ku Ma­ri­ću, Plen­ko­vić je ušut­kao po­bu­nje­ni­ke, ma­hom pred­stav­ni­ke des­ne pro­ve­ni­jen­ci­je, u vlas­ti­tim re­do­vi­ma, ko­ji su od po­čet­ka bi­li ne­za­do­volj­ni su­rad­njom s Mos­tom. Pr­vi test, me­đu­tim, us­li­je­dit će na iz­gla­sa­va­nju (ne) po­vje­re­nja mi­nis­tru Ma­ri­ću. Iako je zah­tjev SDP-a sa­da pao u dru­gi plan, bor­ba za Ma­ri­ćev os­ta­nak u Vla­di ne­će se mo­ći iz­bje­ći. Ne ide Plen­ko­vi­ću na ru­ku što u toj igri tem­po dik­ti­ra pred­sjed­nik Sa­bo­ra Bo­žo Petrov, ko­ji tu toč­ku na dnev­ni red mo­že sta­vi­ti u naj­kra­ćem ro­ku, pri­je ne­go što HDZ sku­pi do­volj­no ru­ku po­dr­ške mi­nis­tru fi­nan­ci­ja. (Ne)jas­na us­tav­na pro­ce­du­ra smje­nji­va­nja mi­nis­ta­ra, oko ko­je po­nov­no dvo­je prav­ni struč­nja­ci, u to­me je ma­nje bi­tan fak­tor. Ka­ko god bi­lo, Hr­vat­ska je na­kon po­lu­go­diš­njeg pri­vid­nog mi­ra opet na pu­tu po­li­tič­ke nes­ta­bil­nos­ti, ko­ja ni­ko­me ne od­go­va­ra. Za­sad je jas­no sa­mo da je jed­no­ipol­go­diš­nji eks­pe­ri­ment zvan Vla­da HDZ-a i Mos­ta za­uvi­jek za­vr­šen.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.