Plen­ko­vić skup­lja ru­ke za pres­la­ga­nje, dru­ga op­ci­ja su iz­bo­ri

Sve ovi­si o IDS-u či­ji čel­nik Bo­ris Mi­le­tić ni­je za pres­la­ga­nje, ali ni za iz­bo­re

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Uz pret­pos­tav­ku da Plen­ko­vić mo­že ra­ču­na­ti na pot­po­ru onih ko­ji su po­dr­ža­li pro­ra­čun Vla­de, do­la­zi­mo do 74 zas­tup­ni­ka

Iva Bo­ban Va­le­čić, Tea Ro­mić Iva Pu­ljić Še­go ZAGREB

Ni go­di­nu da­na od pa­da proš­le Vla­de i ve­li­kih naj­a­va ta­daš­njeg pred­sjed­ni­ka HDZ-a To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka o pres­la­ga­nju no­ve, HDZ-ove ve­ći­ne bez Mos­ta, Hr­vat­sku je do­če­kao vr­lo sli­čan sce­na­rij. Umjes­to Ka­ra­mar­ka to sa­da naj­av­lju­je nje­gov na­s­ljed­nik An­drej Plen­ko­vić, ko­ji je na kon­fe- ren­ci­ji za no­vi­na­re po­ru­čio da će HDZ i bez do­sa­daš­njeg part­ne­ra ima­ti par­la­men­tar­nu ve­ći­nu, no ni­je htio ot­kri­ti na ko­ga ra­ču­na.

HNS ne­će u Vla­du

Pu­kim zbra­ja­njem ru­ku u Sa­bo­ru, uz pret­pos­tav­ku da An­drej Plen­ko­vić sa si­gur­noš­ću mo­že ra­ču­na­ti na pot­po­ru onih ko­ji su Vla­du po­dr­ža­li pri do­no­še­nju važ­nih do­ku­me­na­ta po­put dr­žav­nog pro­ra­ču­na, do­la­zi­mo do broj­ke od 74 zas­tup­ni­ka iz klu­bo­va HDZ-a, na­ci­onal­nih ma­nji­na, HDSSB-a, HSLS-a i HKD-a, re­for­mis­ta i zas­tup­ni­ka Ban­di­će­ve stran­ke. S ob­zi­rom na to da je ne­za­vis­na Bru­na Esih već naj­a­vi­la da ne­će gla­so­va­ti za “ok­tro­ira­nu vla­du”,

Ne­jas­no je i ka­ko će se na kra­ju pos­ta­vi­ti Zlat­ko Ha­san­be­go­vić

ta se broj­ka spus­ti­la na 73. Ne­jas­no je i ka­ko će se na kra­ju pos­ta­vi­ti Zlat­ko Ha­san­be­go­vić, ko­ji je na­kon sjed­ni­ce stra­nač­kog pred­sjed­niš­tva iz­ja­vio da će nje­go­va pot­po­ra pres­la­ga­nju ovi­si­ti o to­me tko će či­ni­ti no­vu par­la­men­tar­nu ve­ći­nu pa Plen­ko­vić tre­nu­tač­no mo­ra osi­gu­ra­ti če­ti­ri gla­sa “sa stra­ne”. Čim je pos­ta­lo jas­no da je ko­ali­ci­ja HDZ-a i Mos­ta za­vr­še­na pri­ča, svi su po­gle­di upr­ti u HNS, ko­ji me­di­ji go­di­na­ma gu­ra­ju u raz­li­či­te kom­bi­na­ci­je s HDZ-om. Tak­ve špe­ku­la­ci­je ju­čer je do­dat­no pod­gri­ja­la iz­ja­va pred­sjed­ni­ka te stran­ke Iva­na Vr­do­lja­ka da je spre­man sjes­ti za pre­go­va­rač­ki stol “ako Plen­ko­vić ima ide­ju o vla­di na­ci­onal­nog je­dins­tva u krat­kom ro­ku”. Vr­do­ljak je nak­nad­no po­jas­nio ka­ko je vla­du na­ci­onal­nog je­dins­tva spo­me­nuo tek kao te­orij­sku mo­guć­nost, ne i ne­što što bi HNS pri­želj­ki­vao. – HNS ne­će su­dje­lo­va­ti u Vla­di, ti­su­ću pu­ta smo to od­go­vo­ri­li, pres­ta­ni­te nas gu­ra­ti u tu pri­ču, to pre­la­zi gra­ni­ce do­brog uku­sa – uvje­ra­vao je Vr­do­ljak no­vi­na­re.

Ši­ra pot­po­ra

Ipak, za raz­li­ku od svo­ga stra­nač­kog ko­le­ge Go­ra­na Be­usa Ric­hem­ber­g­ha, ko­ji je­di­ni iz­laz vi­di u no­vim iz­bo­ri­ma, Vr­do­ljak ne po­dr­ža­va ta­kav sce­na­rij. Na­gla­sio je da HNS “ne že­li na­li­ko­va­ti hi­je­na­ma ko­je že­le ra­sko­ma­da­ti ne­ko me­so”, već da­ti do­pri­nos rje­ša­va­nju pro­ble­ma jas­nom po­li­tič­kom po­ru­kom da mu je na pr­vo­me mjes­tu in­te­res Hr­vat­ske. Pi­ta­nje je, me­đu­tim, ko­li­ko si HNS mo­že pri­ušti­ti po­dr­šku HDZ-ovoj vla­di uo­či lo­kal­nih iz­bo­ra, a pi­ta­nje je i že­li li HDZ tak­vu su­rad­nju. Pre­mi­jer Plen­ko­vić je, na­ime, na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re na­kon sjed­ni­ce Vla­de ka­zao ka­ko tu stran­ku ne vi­di u bu­du­ćoj pra­la­men­tar­noj ve­ći­ni. Us­t­vr­dio je, me­đu­tim da “ap­so­lut­no ima par­la­men­tar­nu ve­ći­nu” i da no­vi iz­bo­ri ni­su re­al­ni. – Broj zas­tup­ni­ka ko­ji je po­dr­žao rad mo­je Vla­de, sve krup­ne ko­ra­ke ko­je ova Vla­da ra­di, sve što či­ni­mo od sa­mog po­čet­ka ove Vla­de, ima­lo je pu­no ši­ru po­dr­šku od sa­mog tro­ku­ta part­ner­stva. To ni­je u pi­ta­nju i mis­lim da će­te vr­lo br­zo to vi­dje­ti – objas­nio je pre­mi­jer. Plen­ko­vi­će­va Vla­da pri­je šest mje­se­ci do­bi­la je pot­po­ru 91 zas­tup­ni­ka, a me­đu nji­ma bi­lo je i pet HSS-ova­ca.

Ma­njin­ska vla­da rje­še­nje

Pred­sjed­nik te stran­ke Kre­šo Be­ljak ovaj put, me­đu­tim, od­bi­ja sva­ku po­mi­sao o po­dr­š­ci HDZo­voj vla­di. Pre­mi­je­ru Plen­ko­vi­ću, dak­le, pre­os­ta­je po­pu­ni­ti ve­ći­nu troj­kom iz stran­ke Pro­mi­je­ni­mo Hr­vat­sku, no oni su u ko­ali­ci­ji sa Ži­vim zi­dom, či­ji pred­sjed­nik Ivan Vi­li­bor Sin­čić po­ru­ču­je da ni­kak­ve kom­bi­na­ci­je s HDZ-om ne do­la­ze u ob­zir te da is­ti stav oče­ku­je od ko­ali­cij­skih part­ne­ra. U pro­tiv­nom će, ka­že, ra­ski­nu­ti ko­ali­ci­ju. Da ni­su za pres­la­ga­nje s HDZ-om po­ru­ču­ju i iz IDS-a. – Ap­so­lut­no ne, pa mi smo već u svom ra­du do­ka­za­li što zna­či bi­ti do­s­lje­dan. IDS ni­ka­da ne­će bi­ti dio ni­kak­ve vla­de des­nog cen­tra, dak­le, ne­će­mo se pres­la­ga­ti s HDZ-om – po­ru­čio je pred­sjed­nik te stran­ke Bo­ris Mi­le­tić. No, po­put Vr­do­lja­ka, ni Mi­le­tić ni­je za no­ve iz­bo­re i ka­že ka­ko bi oni ne­po­sred­no uo­či tu­ris­tič­ke se­zo­ne zna­či­li pot­pu­ni ko­laps dr­ža­ve. Zna­ko­vi­to je i to što je Mi­le­tić, po nes­luž­be­nim in­for­ma­ci­ja­ma, u sri­je­du na­ve­čer bio na sas­tan­ku s Plen­ko­vi­ćem. Na raz­go­vor s Mi­le­ti­ćem Plen­ko­vi­ća je vje­ro­jat­no po­tak­nu­lo to što tro­ji­ca IDS-ova­ca ni­su pot­pi­sa­la SDP-ovu ini­ci­ja­ti­vu za raz­rje­še­nje Zdrav­ka Ma­ri­ća. Bu­du­ći da Mi­le­tić od­bi­ja bi­lo kak­vu po­mi­sao o su­dje­lo­va­nju nje­go­ve stran­ke u vla­di des­nog cen­tra, os­ta­je otvo­re­no pi­ta­nje je­su li dvo­ji­ca čel­ni­ka raz­go­va­ra­la o even­tu­al­noj IDS-ovoj pot­po­ri ma­njin­skoj vla­di, za ko­ju je ta­ko­đer nuž­no 76 ru­ku.

IGOR ŠOBAN/ PIXSELL

Mos­to­vac Mi­ros­lav Ši­mić tvr­di da je Plen­ko­vi­će­vo rje­še­nje o smje­ni mi­nis­ta­ra ne­us­tav­no

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.