Plen­ko­vić se po­ka­zao kao li­der, Bo­žo Petrov se igrao i za­igrao

Plen­ko­vić je već pr­vog da­na man­da­ta re­kao da će bi­ti šef Vla­de i to­ga se dr­žao ci­je­lo vri­je­me

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Bo­že­na Ma­ti­je­vić Sve se ovo mo­že sta­vi­ti u ok­vi­re at­mo­sfe­re lo­kal­nih iz­bo­ra gdje bi­ra­či­ma ša­lje­te po­ru­ku je li vam u pr­vom pla­nu vlast ili bri­ga za lju­de Iako se po­s­ljed­njih da­na u po­li­tič­koj are­ni, oso­bi­to u ko­ali­cij­skoj vlas­ti, osje­ća­la po­ja­ča­na na­elek­tri­zi­ra­nost, ju­če­raš­nji su do­ga­đa­ji bi­li iz­ne­na­đu­ju­ći. Je­su li oni po­ka­za­li da je pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić saz­rio u od­luč­nog i odre­ši­tog li­de­ra, vo­đu ko­ji je pov­la­če­njem ra­di­kal­nih po­te­za čvr­sto zgra­bio uz­de vo­đe­nja i stran­ke i dr­ža­ve? I je li se, na­kon sla­vo­do­bit­nič­kog sta­tu­sa zbog ru­še­nja Ka­ra­mar­ka, čel­nik Mos­ta i Sa­bo­ra Bo­žo Petrov ma­lo pre­vi­še za­nio i umis­lio pa u li­ku mi­nis­tra Zdrav­ka Ma­ri­ća za­igrao na kri­vu kar­tu?

Že­li uč­vr­sti­ti Vla­du

– Plen­ko­vić je već na Bad­njak išao s ti­pom ja­ke po­ru­ke ve­za­no uz ide­ju o pre­uzi­ma­nju Ine, no ta­da je ta po­ru­ka shva­će­na kao pre­ura­nje­na u od­no­su na okol­nos­ti i na br­zi­nu ko­jom je to pred­lo­že­no. Ova je no­va po­ru­ka pu­no pro­miš­lje­ni­ja. On se za nju pri­pre­mao shva­ća­ju­ći da ne­ma ve­li­kih po­li­ti­ča­ra bez ja­kih po­te­za. Mo­ra­te po­ka­za­ti svoj ka­rak­ter i stil po­li­tič­kog dje­lo­va­nja. Ne mo­že­te bi­ti li­der ako vam lju­di ne vje­ru­ju. Plen­ko­vić je na­pra­vio ono što je mo­gao i ti­me je pos­ti­gao ono što je htio, a to je – uč­vr­sti­ti vlas­ti­tu Vla­du. Je li ga pri­tom vo­dio strah od no­vih po­li­tič­kih ne­si­gur­nos­ti ili osje­ćaj da se zna što se ra­di, po­ka­zat će idu­ći da­ni – oci­je­ni­la je ko­mu­ni­ko­lo­gi­nja Smi­lja­na Le­inert No­vo­sel do­da­ju­ći pak da je Petrov od po­čet­ka, još u onoj pri­jaš­njoj Vla­di, a po­go­to­vo u sa­daš­njoj, znao tko je Zdrav­ko Ma­rić pa mu u ovoj Vla­di no­ve spoz­na­je o Ma­ri­ću ni­su mo­gle bi­ti oki­dač za ova­ko su­prot­stav­lje­nu re­ak­ci­ju. – Sve se ovo mo­že sta­vi­ti u ok­vi­re at­mo­sfe­re lo­kal­nih iz­bo­ra gdje bi­ra­či­ma ša­lje­te po­ru­ku je li vam u pr­vom pla­nu vlast ili bri­ga za lju­de. Ne znam ko­li­ko će to bo­do­va do­ni­je­ti Mos­tu, no od­no­si na na­ci­onal­noj ra­zi­ni dje­lu­ju na lo­kal­nu, i obr­nu­to – rek­la je No­vo­sel. – Plen­ko­vić je ju­čer po­ka­zao dr­žav­nič­ku, li­der­sku zre­lost. Ne­ki kao da su pre­vi­dje­li da je on već pr­vog da­na man­da­ta re­kao da će bi­ti pred­sjed­nik Vla­de i da u tom slu­ča­ju on ima zad­nju ri­ječ. I to­ga se dr­žao. A Mos­to­vi mi­nis­tri opet su igra­li kao i s Ka­ra­mar­kom, a Plen­ko­vić ni­je Ka­ra­mar­ko. Ovim naj­no­vi­jim po­te­zi­ma i Plen­ko­vi­ćev utje­caj u HDZ-u mo­gao bi bi­ti oja­čan jer u stran­ci za­pra­vo ne­ma ja­kog pro­tiv­ni­ka, već su to sa­mo ne­ki ne­vid­lji­vi. Sve dok ne­ma iz­rav­nog iz­a­zi­va­ča u stran­ci oko nje­ga će se zbi­ja­ti re­do­vi – pro­cje­na je PR struč­nja­ka Kre­ši­mi­ra Ma­ca­na ko­ji Pe­trov­lje­ve po­te­ze ko­men­ti­ra ovim ri­je­či­ma: “Ovi­si što je Petrov htio pos­ti­ći. Ako je htio bi­ti ne­ki fak­tor u dr­ža­vi, on­da se pre­šao jer su sve oči sad upr­te u Plen­ko­vi­ća. Plen­ko­vić ni­je me­ta na stre­lja­ni kao Ka­ra­mar­ko, već Plen­ko­vić sad vu­če po­te­ze. U ovoj si­tu­aci­ji Plen­ko­vić je vje­ro­dos­to­jan. Osob­no, iz­me­đu ne­do­ka­za­nih sum­nji i kom­pe­tent­nog mi­nis­tra uvi­jek bih iz­a­brao kom­pe­tent­nog mi­nis­tra”.

Petrov se pre­pla­šio

– Plen­ko­vić se do­is­ta po­na­ša kao li­der, ali li­der iz oča­ja, jer igra na dvo­vi­sin­ski raz­boj. S jed­ne stra­ne igra pro­tiv unu­traš­nje opor­be u stran­ci, a s dru­ge pro­tiv opor­be u ko­ali­ci­ji. Po­vu­kao je jak po­tez u po­greš­nom tre­nut­ku. Da je to uči­nio po­čet­kom trav­nja, mo­gao je iz­a­zva­ti no­ve par­la­men­tar­ne iz­bo­re s lo­kal­nim iz­bo­ri­ma i vje­ro­jat­no do­bro pro­ći. Da je to uči­nio po­čet­kom lip­nja, na­kon lo­kal­nih

Dok ne pro­đu lo­kal­ni iz­bo­ri, ve­ći­na će se mi­je­nja­ti od toč­ke do toč­ke dnev­nog re­da Petrov je znao tko je Ma­rić pa mu u ovoj Vla­di no­ve spoz­na­je o nje­mu ni­su mo­gle bi­ti oki­dač

iz­bo­ra, mo­gao bi kom­bi­ni­ra­ti no­vu ve­ći­nu. Ova­ko je u si­tu­aci­ji da će dok ne pro­đu lo­kal­ni iz­bo­ri ima­ti ve­ći­nu ko­ja će se mi­je­nja­ti od toč­ke do toč­ke dnev­nog re­da, a na­kon što pro­đu lo­kal­ni iz­bo­ri, pos­to­ji mo­guć­nost da se for­mi­ra ne­ka no­va ve­ći­na, ovis­no ka­ko HNS i Most pro­đu na lo­kal­ni iz­bo­ri­ma. Ako to ne us­pi­je do kra­ja lip­nja, par­la­men­tar­ni iz­bo­ri su kra­jem ruj­na – ka­že ana­li­ti­čar Žar­ko Pu­hov­ski ko­ji je za Pe­tro­va mis­lio da je od­lu­čan sve dok se ju­čer “na ona­ko ki­se­li na­čin” ni­je po­ja­vio pred ka­me­ra­ma i ka­zao da Most ne ru­ši Vla­du. Is­ti­če: – Is­pa­da da se Petrov pre­pla­šio. Mo­že­te vi s ma­lim bro­jem lju­di ucje­nji­va­ti, ali ako se pre­igra­te, on­da vam se to mo­že obi­ti o gla­vu. Oče­ki­vao sam da će Petrov odvaž­no re­ći da na­pu­šta Vla­du zbog ne­tran­s­pa­rent­nog mi­nis­tra, a is­pa­lo je da ga je Plen­ko­vić iz­ba­cio van, a on još ni­je oti­šao.

Petrov ni­je mo­gao s Ka­ra­mar­kom, a oči­to je da ne mo­že ni s Plen­ko­vi­ćem

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.