Ovak­va Vla­da ko­či dr­ža­vu. Ako HDZ ne slo­ži ve­ći­nu, mo­ra ras­pi­sa­ti iz­bo­re

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (pmž)

Ber­nar­dić je ka­zao da SDP ne­će su­dje­lo­va­ti u pres­la­gi­va­nji­ma, a da pre­mi­jer mo­ra do­ka­za­ti ima li par­la­men­tar­nu ve­ći­nu. Ako je ne­ma, mo­ra, ka­že, ras­pi­sa­ti iz­bo­re. Op­ci­ju ve­li­ke ko­ali­ci­je je od­ba­cio. Ne mo­gu su­ra­đi­va­ti, ka­že, s oni­ma ko­ji­ma su osob­ni in­te­re­si pri­je na­ci­onal­nih i po­dig­nu­ti ru­ke za Vla­du ko­ja je dva pu­ta do­ve­la do nes­ta­bil­nos­ti. A po­ru­čio je i da je po­zi­vao pre­mi­je­ra na di­ja­log do ko­jeg ni­je doš­lo. – Jas­no je da dva pro­pa­la bra­ka HDZ-a i Mos­ta dr­ža­vu dr­že u stal­nom iz­bor­nom sta­nju i spre­ča­va­ju je da ide na­pri­jed – po­ru­čio je Ber­nar­dić. – Što se ti­če HNS-a, ne vje­ru­jem da će dig­nu­ti ru­ku za HDZ, re­kao je on do­da­ju­ći da ima po­vje­re­nje u an­ti­fa­šis­te iz Is­tre da ne­će gla­sa­ti za HDZ.

IGOR ŠOBAN/ PIXSELL

Ber­na­rić vje­ru­je da za pres­la­gi­va­nje ne­će bi­ti ni HNS ni IDS

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.