An­ti­ko­rup­cij­sko ti­je­lo kon­tro­li­rat će rad upra­ve

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

što ni­je jed­nos­tav­no ni pi­ta­nje što je so­ci­jal­de­mo­kra­ci­ja da­nas. – Na to od­go­vor ne mo­že­mo da­ti na ovom sku­pu, ali bi na ne­kim bu­du­ćim tre­ba­li– ka­zao je Vu­jić. Okup­lje­ni­ma se obra­tio i biv­ši pred­sjed­nik SDP-a ko­ji je po­brao i naj­ve­ći plje­sak, a i ko­jeg su ju­čer go­to­vo svi že­lje­li poz­dra­vi­ti. Mi­la­no­vić je go­vo­rio o otvo­re­nom druš­tvu, ko­je je sa­njao i Ivi­ca Ra- to odr­ža­ti. Važ­no je da bu­de­mo pri­sut­ni i bra­ni­mo pros­tor slo­bo­de. Tre­ba nas­ta­vi­ti, bo­ri­ti se i da­lje. Oku­pi­ti sve ko­ji se že­le bo­ri­ti da Hr­vat­ska us­pi­je, a to mo­že sa­mo ako je otvo­re­na. Dr­ži­mo se za­jed­no, do­la­ze te­ška vre­me­na za Eu­ro­pu, za so­ci­jal­de­mo­kra­ci­ju. Ne­daj­te se – po­ru­čio je Mi­la­no­vić. Emo­ti­van go­vor imao je i no­vi šef SDP-a Da­vor Ber­nar­dić. Ka­zao je da je u Ra­ča­no­vom po­gle­du vi­dio od­luč­nost da pro­ve­de stva­ri u ko­je je du­bo­ko vje­ro­vao. – Imao je sna­ge i od­luč­nos­ti da usred Be­ogra­da ka­že ne i usred Za­gre­ba ka­že da za de­mo­krat­ske pro­mje­ne. Po­li­tič­ko dje­lo­va­nje ni­je shva­ćao kao ko­lek­ci­ju pri­li­ka za sa­mo­hva­lu. Bio je skro­man čo­vjek bez lju­ba­vi za po­li­tič­ke ti­tu­le i ce­re­mo­ni­je– ka­zao je Ber­nar­dić i obe­ćao da će se po­tru­di­ti os­no­va­ti po­li­tič­ku aka­de­mi­ju s nje­go­vim ime­nom.

Kan­di­dat HDZ-a za ri­ječ­kog gra­do­na­čel­ni­ka Kris­ti­jan Sta­ni­čić re­kao je ju­čer da je nuž­no mo­der­ni­zi­ra­ti grad­sku upra­vu i uči­ni­ti je tran­s­pa­rent­ni­jom. Bu­de li gra­do­na­čel­nik, os­no­vat će neo­vis­no an­ti­ko­rup­cij­sko ti­je­lo ko­je će kon­tro­li­ra­ti nje­zin rad.

S nji­me je hr­vat­ska lje­vi­ca ras­kr­sti­la sa svo­jim to­ta­li­ta­riz­mom – po­ru­čio je An­tun Vu­jić TOMO MEDVED: Na­pra­vi­li smo sve mo­gu­će iz­ra­ču­ne s Mi­nis­tar­stvom ra­da i fi­nan­ci­ja i pre­ma po­s­ljed­njem na­cr­tu za­kon je pro­ve­div

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.