Vla­da će su­bven­ci­oni­ra­ti kre­di­te do 100.000 €

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Zas­tup­ni­ci su ju­čer u Sa­bo­ru na­čel­no pri­hva­ti­li pri­jed­log, ali po­ru­či­li su da ga tre­ba do­ra­di­ti i jas­ni­je de­fi­ni­ra­ti kri­te­ri­je Sa­bor­ski zas­tup­ni­ci ju­čer su na­čel­no po­dr­ža­li Vla­din pri­jed­log o su­bven­ci­oni­ra­nju stam­be­nih kre­di­ta ko­jim bi se mla­dim obi­te­lji­ma po­mo­glo da ri­je­še stam­be­no pi­ta­nje, no po­ru­či­li su da pri­jed­log još tre­ba do­ra­di­ti i jas­ni­je de­fi­ni­ra­ti kri­te­ri­je za do­bi­va­nje kre­di­ta. Vla­din pri­jed­log omo­gu­ćio bi kup­nju no­vih, ali i rab­lje­nih sta­no­va i ku­ća vri­jed­nos­ti do 1500 eura po me­tru če­tvor­nom, a dr­ža­va bi su­fi­nan­ci­ra­la kre­dit do 100.000 eura. Mis­li­mo re­ali­zi­ra­ti ot­pri­li­ke 1500 kre­di­ta, što za sta­no­ve, što za ku­će, re­kao je mi­nis­tar gra­di­telj­stva Lo­vro Kuš­če­vić. Dr­ža­va bi su- fi­nan­ci­ra­la po­lo­vi­cu ra­te kre­di­ta pr­ve če­ti­ri go­di­ne ot­pla­te, a ako je pod­no­si­telj zah­tje­va ili član obi­te­lji oso­ba s inva­li­di­te­tom, ta­da bi se su­fi­nan­ci­ra­nje pro­du­ži­lo za još go­di­nu da­na, pre­ci­zi­rao je mi­nis­tar na­vo­de­ći da je u pro­ra­ču­nu za ovu go­di­nu osi­gu­ra­no 17,5 mi­li­ju­na ku­na, za idu­ću 35 mi­li­ju­na. Va­lja­lo bi raz­mis­li­ti da se “na­čin nu­đe­nja” kre­di­ta za pr­vih ti­su­ću lju­di pro­mi­je­ni, da se uve­du ne­ki so­ci­jal­ni kri­te­ri­ji, od­nos­no da je­di­ni kri­te­rij ne bu­de “tko će pri­je”, re­kao je Go­ran Alek­sić (SNA­GA). Mis­lim da ni­su po­treb­ni ni­kak­vi kri­te­ri­ji, za­to što se ra­di o obič­noj “nav­la­ku­ši” mla­dih lju­di na duž­nič­ko rop­s­tvo spram ba­na­ka, uz­vra­tio je Ma­rin Ški­bo­la (Klub PH). I Mi­ro Bulj (Most) su­gla­san je da do dru­gog či­ta­nja za­ko­na tre­ba raz­mis­li­ti o kri­te­ri­ji­ma, a sam za­kon na­zi­va “pu­nim po­got­kom u sri­du”. Ni Ivan Lo­vri­no­vić (PH) ne spo­ri do­bre na­mje­re Vla­de, no upo­zo­ra­va da po­nu­đe­ni mo­del kri­je u se­bi zna­čaj­ne ri­zi­ke, pa spo­mi­nje mo­guć­nost da na­kon če­ti­ri go­di­ne do­đe do pro­mje­ne ka­mat­ne sto­pe. Pred­la­že da su­bven­ci­oni­ra­ni kre­di­ti bu­du is­klju­či­vo kun­ski s fik­s­nom ka­mat­nom sto­pom od naj­vi­še dva pos­to, a ima li oso­ba dje­cu, mo­že bi­ti od 0,5 do dva pos­to. Kun­ske kre­di­te za­go­va­ra i Bo­ris La­lo­vac (SDP) jer se, ka­že, no­vac da­je iz dr­žav­nog pro­ra­ču­na pa ne­ka se ban­ke na­tje­ču tko će da­ti jef­ti­ni­je ku­ne. Klub HDZ-a pred­la­že da se raz­mo­tri mo­guć­nost da dr­ža­va za tra­ja­nja mje­re od če­ti­ri go­di­ne jam­či ko­ris­ni­ku kre­di­ta da će mu, ako os­ta­ne bez pos­la, pla­ća­ti ka­ma­te.

Mi­nis­tar gra­di­telj­stva Lo­vro Kuš­če­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.