Po­rez za dru­gi stan kao za vi­ken­di­cu ako ni­je u naj­mu

Po­rez će bi­ti jed­nak ko­mu­nal­noj nak­na­di ako se u ne­kret­ni­ni ži­vi, a bit će te­ret vlas­ni­ci­ma ko­ji­ma lo­kal­ne vlas­ti do­sad ni­su na­pla­ći­va­le po­rez na vi­ken­di­ce

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Li­di­ja Ki­se­ljak li­di­ja.ki­se­ljak@ve­cer­nji.net

Po­rez na ne­kret­ni­ne pri­mje­nji­vat će se od slje­de­će go­di­ne. Pri­je to­ga lo­kal­ne vlas­ti mo­ra­ju sku­pi­ti toč­ne po­dat­ke o vlas­ni­ci­ma Sa­bor je pri­hva­tio Za­kon o lo­kal­nim po­re­zi­ma ko­jim je Hr­vat­ska do­bi­la po­rez na ne­kret­ni­ne. Pla­ćat će ga svi vlas­ni­ci ne­kret­ni­ne osim Cr­k­ve i lo­kal­nih je­di­ni­ca. Pre­ma zad­njem po­pi­su, gra­đa­ni imaju dva mi­li­ju­na ne­kret­ni­na i sve će bi­ti pred­met opo­re­zi­va­nja. Ka­ko, raz­go­va­ra­li smo s pred­stav­ni­ci­ma Po­rez­ne upra­ve – Zdrav­kom Zri­nu­ši­ćem i Ma­ri­ja­nom Vu­ra­ić-Ku­de­ljan, Da­ri­jem Run­ti­ćem iz Udru­ge gra­do­va i pro­fe­so­rom Jo­si­pom Ti­com s Eko­nom­skog fa­kul­te­ta u Za­gre­bu.

Va­še mi­nis­tar­stvo tvr­di da se ne­će pla­ća­ti vi­še ne­go što su sa­daš­nje ko­mu­nal­ne nak­na­de?

Zri­nu­šić: Po­rez na ne­kret­ni­ne je sup­s­ti­tut tri pos­to­je­ća da­va­nja – ko­mu­nal­ne nak­na­de, po­re­za na od­mor i spo­me­nič­ke ren­te. Gra­đa­ni se ne tre­ba­ju bo­ja­ti za ne­kret­ni­ne u ko­ji­ma sta­nu­ju. Oko 80 pos­to ne­kret­ni­na sa­gra­đe­no je pri­je 1987. go­di­ne, što zna­či da će ko­efi­ci­jent do te go­di­ne bi­ti 1. Za ne­kret­ni­ne ko­je se ko­ris­te za sta­no­va­nje ne bi tre­ba­la bi­ti po­ve­ća­na da­va­nja.

Pre­ma po­pi­su sta­nov­niš­tva iz 2011., ima­mo vi­še od 400 ti­su­ća na­pu­šte­nih i pri­vre­me­no nas­ta­nje­nih pros­to­ra. Sve će te ne­kret­ni­ne bi­ti pred­met opo­re­zi­va­nja? Tko će to pla­ća­ti?

Zri­nu­šić: I u do­sa­daš­njem sus­ta­vu pre­dvi­đe­no je pla­ća­nje ko­mu­nal­ne nak­na­de. Je­di­ni­ce lo­kal­ne sa­mo­upra­ve omo­gu­ća­va­le su da se to ne pla­ća, a sa­da za­kon pre­dvi­đa uvo­đe­njem vri­jed­nos­nog po­re­za na ne­kret­ni­ne da se u ci­je­loj RH pla­ća po­rez. Osim ako je­di­ni­ca lo­kal­ne sa­mo­upra­ve ne od­lu­či druk­či­je. Ali ta­da ta lo­kal­na je­di­ni­ca mo­ra ta “iz­gub­lje­na sred­stva” na­dok­na­di­ti iz dru­gih iz­vo­ra.

Pres­li­kan nor­ve­ški mo­del Ho­će li lo­kal­ne je­di­ni­ce do­no­si­ti iz­u­ze­ća? Ima li smjer­ni­ca?

Run­tić: Do­no­sit će­mo iz­u­ze­ća u ok­vi­ru za­ko­na, a to su so­ci­jal­ni slu­ča­je­vi, vjer­ski objek­ti... A za os­ta­la iz­u­ze­ća tre­bat će se ra­di­ti i tran­sfe­ri kroz ne­ki od pro­gra­ma – so­ci­jal­ni, gos­po­dar­ski...

Ka­ko idu pri­pre­me?

Run­tić: Do­bra je su­rad­nja s Po­rez­nom upra­vom i Mi­nis­tar­stvom gra­di­telj­stva.

Zna­či li to da pu­no gra­đa­na sa­da ne pla­ća ko­mu­nal­nu nak­na­du?

Run­tić: Ne. Osim onih ko­ji imaju ne­le­gal­ne ne­kret­ni­ne. Sa­da će­mo uves­ti te ne­kret­ni­ne u ko­mu­nal­nu nak­na­du, tj. po­rez na ne­kret­ni­ne. Ti­me će se sma­nji­ti po­rez­na eva­zi­ja. Ući će u sus­tav u ko­jem su odav­no tre­ba­li bi­ti.

Što ako se ne zna vlas­nik ne­kret­ni­ne?

Run­tić: Pr­vo će­mo na­pra­vi­ti sve pre­drad­nje da doz­na­mo tko je vlas­nik, me­đu ko­ji­ma su i oso­be u ino­zem­s­tvu, a ako to ne bu­de mo­gu­će, on­da će se pos­ta­vi­ti za­kon­ski zas­tup­nik ko­ji će bra­ni­ti in­te­re­se ne­kret­ni­ne.

Tko će ga pla­ća­ti?

Run­tić: Pla­ćat će ga je­di­ni­ca lo­kal­ne sa­mo­upra­ve pre­ma pro­pi­sa­nim ta­ri­fa­ma, a na kra­ju će se na­pla­ti­ti od vlas­ni­ka.

S ob­zi­rom na to da se kroz go­di­ne po­ve­ća­vao pri­rez, ho­će li se to do­go­di­ti i s ovim po­re­zom?

Run­tić: I sa­da smo mo­gli di­za­ti vi­si­nu ko­mu­nal­ne nak­na­de, ali ni­smo.

Ho­će li taj po­rez bi­ti pra­ved­ni­ji?

Ti­ca: Te­ško je re­ći, ali ovi­sit će pu­no o ko­efi­ci­jen­tu. Ovi­sit će o na­či­nu ka­ko će je­di­ni­ce lo­kal­ne sa­mo­upra­ve to im­ple­men­ti­ra­ti. Naj­vi­še me pla­ši ho­će li za­kon­ski oda­bra­ni pred­stav­ni­ci gra­đa­na u je­di­ni­ca­ma lo­kal­ne sa­mo­upra­ve ima­ti pred­z­na­nja, mo­guć­nos­ti i uvi­da da bi suk­lad­no stra­nač­kim pro­gra­mi­ma od­lu­či­va­li o zo­na­ma i svim ulaz­nim po­da­ci­ma za for­mu­lu na te­me­lju ko­je će se od­lu­či­va­ti tko će ko­li­ki te­ret sno­si­ti. Važ­na je kva­li­te­ta lju­di. Jer for­mu­la je kom­plek­s­na. A bit­no je i zo­ni­ra­nje. Pa bi za start bi­lo bit­no da ti lju­di zna­ju ma­te­ma­ti­ku.

Ho­će li po­rez po­ve­ća­ti pro­da­ju ne­kret­ni­na?

Ti­ca: Za­što bi, ako se i do­sad pla­ća­la ko­mu­nal­na nak­na­da? Zri­nu­šić: Go­di­ne 2014. od ko­mu­nal­nih nak­na­da na­pla­ći­va­lo se 2,1 mi­li­jar­du ku­na, a dvi­je go­di­ne pos­li­je to je po­ras­lo na 2,356 mi­li­jar­di ku­na. Dak­le, 200 mi­li­ju­na ku­na vi­še sa­mo od ažu­ri­ra­nja ba­ze po­da­ta­ka. Po­rez mo­ra bi­ti pra­vi­čan. To je nor­ve­ški mo­del ko­ji smo pres­li­ka­li. S pet ko­efi­ci­je­na­ta i dva do­dat­na odra­ža­va 60 pos­to stvar­ne vri­jed­nos­ti ne­kret­ni­ne. U ovih 40 pos­to bit će bit­no u ko­joj će zo­ni bi­ti.

Što će pla­ća­ti net­ko tko, pri­mje­ri­ce, ima stan u Osi­je­ku, a iz­van gra­da ima ku­ću na se­lu u ko­joj ne bo­ra­vi? Ho­će li po­rez na tu ku­ću bi­ti dva pu­ta ve­ći od sa­daš­nje ko­mu­nal­ne nak­na­de?

Vu­ra­ić-Ku­de­ljan: Ka­da se odre­đu­je po­rez, tre­ba gle­da­ti na­mje­nu. Ka­da ne­kret­ni­na slu­ži za traj­no sta­no­va­nje, on­da se pla­ća po­rez ko­li­ka je da­nas ko­mu­nal­na nak­na­da. A neg­dje i ma­nji jer se uva­ža­va ko­efi­ci­jent sta­ros­ti ne­kret­ni­ne. Za dru­gu ko­ju ima­mo, u ko­joj ne ži­vi­mo, i da­nas pla­ća­mo ko­mu­nal­nu nak­na­du, a u naj­ve­ćem di­je­lu pla­ća­mo i po­rez na ku­ću za od­mor. No ni­su sve je­di­ni­ce lo­kal­ne sa­mo­upra­ve uve­le po­re­ze na ku­ću za od­mor. For­mu­la po­re­za na ne­kret­ni­ne bit će jed­na­ka da­naš­njem pla­ća­nju ko­mu­nal­ne nak­na­de i po­re­za na ku­ću za od­mor. Ti­ca: Pro­blem će i nas­ta­ti kod je­di­ni­ca lo­kal­ne sa­mo­upra­ve ko­ji ni­su obra­ču­na­va­li po­rez na ku­će za od­mor. Za­to bi se tu mo­gao po­ve­ća­ti po­rez­ni te­ret. Vu­ra­ić-Ku­de­ljan: Je­di­ni­ce lo­kal­ne sa­mo­upra­ve imaju go­di­nu da­na da na­pra­ve sve si­mu­la­ci­je. Da pre­is­pi­ta­ju vri­jed­nost zo­ne, bo­da... a to mo­ra­ju do­ni­je­ti do kra­ja stu­de­no­ga. Ti­ca: Pu­no ovi­si i o po­li­ti­ci, ho­će li do­ći do ko­rek­ci­je zo­ne ili vri­jed­nos­ti bo­da, a ka­ko bi op­te­re­će­nje os­ta­lo is­to.

Ko­li­ko će se opo­re­zi­va­ti ne­iz­gra­đe­no gra­đe­vin­sko zem­lji­šte?

Vu­ra­ić-Ku­de­ljan: Opo­re­zi­vat će se sa­mo zem­lji­šte ko­je je do­ka­za­lo da je spo­sob­no za grad­nju, tj. ono ko­je ima iz­dan akt o iz­grad­nji.

Što se po­ru­ču­je uvo­đe­njem po­re­za na gra­đe­vin­ska zem­lji­šta?

Vu­ra­ić-Ku­de­ljan: Da se ne me­še­ta­ri. To je uprav­lja­nje pros­to­rom po uzo­ru na os­ta­le zem­lje.

Što je s ne­kret­ni­na­ma ko­je ni­su do­volj­no kva­li­tet­ne za sta­no­va­nje?

Run­tić: Na njih će se pla­ća­ti 20 pos­to ma­nji iz­nos ne­go što se sa­da pla­ća­la ko­mu­nal­na nak­na­da. Ti­me se že­li po­tak­nu­ti da se u ta­kav pros­tor uve­de red.

Bit­no je ima­ti ugo­vor Kad je biv­ši mi­nis­tar Li­nić naj­av­lji­vao po­rez na ne­kret­ni­ne, ta­da se go­vo­ri­lo da će za pr­vu ne­kret­ni­nu bi­ti ma­nji po­rez, a za dru­gu, tre­ću... ve­ći.

Zri­nu­šić: Sa­da taj kri­te­rij ne vri­je­di. Ne po red­nim bro­je­vi­ma, ne­go ovi­si o ne­kret­ni­na­ma ko­je ne ko­ris­ti­te za sta­no­va­nje kroz ko­rek­tiv­ne fak­to­re – 1 do 6, od­nos­no 6 do 12. Ovi­si o to­me je li ri­ječ o spo­me­nič­koj ren­ti, stav­lja li se ne­kret­ni­na u naj­am ili ne...

Ako sam ja vlas­nik sta­na, a dru­gi iz­najm­lju­jem, ko­li­ki će bi­ti po­rez za dru­gi stan, šest pu­ta ve­ći?

Zri­nu­šić: Sa­mo ako ni­je u funk­ci­ji. Ili jest, ali ne pos­to­ji ugo­vor o naj­mu. Ako pos­to­ji, ta­da će po­rez bi­ti jed­nak sa­daš­njoj ko­mu­nal­noj nak­na­di. Ta­ko će se sma­nji­ti po­rez­na eva­zi­ja po­ti­ca­njem za­kon­ske obve­ze da se ugo­vo­ri o naj­mu skla­pa­ju. Ti­ca: Tre­ba­lo bi vo­di­ti ra­ču­na da se ne­ko­me ne opa­li pe­nal, pri­mje­ri­ce, po­čet­kom go­di­ne, a on­da se sre­di­nom go­di­ne sklo­pi ugo­vor pa nas­ta­nu dvi­je obve­ze pla­ća­nja.

Ka­ko će­te ut­vr­đi­va­ti traj­no sta­no­va­nje?

Vu­ra­ić-Ku­de­ljan: Ne sa­mo iz pri­ja­ve pre­bi­va­li­šta, ne­go i iz os­ta­lih do­ku­men­ta­ci­ja. Jed­na obi­telj ima je­dan pros­tor za sta­no­va­nje. No jas­no je da od­stu­pa­nja ima. U tak­vim slu­ča­je­vi­ma, ako pos­to­ji sum­nja, ut­vr­đi­vat će se uz pos­to­je­ću do­ku­men­ta­ci­ju i, pri­mje­ri­ce, put­ni tro­ško­vi, gdje ste pri­jav­lje­ni kod li­ječ­ni­ka... No u 99 pos­to slu­ča­je­va mjes­to pre­bi­va­li­šta je i do­kaz traj­nog sta­no­va­nja.

Po­rez na ku­će ko­ji­ma se ne zna vlas­nik pla­ćat će lo­kal­na sa­mo­upra­va, a na­po­s­ljet­ku – vlas­nik Za iz­ra­čun po­re­za pu­no će zna­či­ti ka­ko će o ne­kim ko­efi­ci­jen­ti­ma od­lu­či­ti lo­kal­na po­li­ti­ka

Po­rez­ni struč­nja­ci Zdrav­ko Zri­nu­šić, Da­rio Run­tić, Ma­ri­ja­na Vu­ra­ić-Ku­de­ljan, Jo­sip Ti­ca i mo­de­ra­to­ri­ca okru­glog sto­la, Ve­čer­nja­ko­va no­vi­nar­ka Lju­bi­ca Ga­ta­rić

Su­di­oni­ci okru­glog sto­la va­ga­li su je li po­rez na ne­kret­ni­ne ve­ći ili ma­nji na­met od ko­mu­nal­ne nak­na­de

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.