Ba­ga­ri­ćev tje­les­ni ču­var do­šao je u po­moć ku­mo­vi­ma

Sin Mil­ke i Ha­ki­je Ke­ra­no­vi­ća bio je du­žan Lu­ke­ti. Us­pio je po­bje­ći ka­da je ma­sakr po­čeo

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Sla­vi­ca Vu­ko­vić, Iva­na Ja­ke­lić re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net ŠIBENIK, ZAGREB

Mo­tiv uboj­stva, pre­ma nes­luž­be­nim in­for­ma­ci­ja­ma, dug je od 420.000 eura ko­je Lu­ke­ta ni­je mo­gao na­pla­ti­ti od si­na ubi­je­nih su­pruž­ni­ka Po­li­caj­ci na­oru­ža­ni do zu­ba. Iz­be­zum­lje­ni, na­oru­ža­ni čo­vjek ko­ji s pi­što­ljem u ru­ka­ma ho­da oko­lo te po­li­caj­ci­ma ko­ji ga po­ku­ša­va­ju smi­ri­ti, ner­voz­nu ho­da­ju­ći, do­ba­cu­je: – Uči­nio sam to zbog du­ga! Ni­ka­da ni­sam kaž­nja­van! Ubit ću se! Ili ću se ja ubi­ti ili će­te me vi ubi­ti! Tre­ćeg iz­bor ne­ma!

Pri­je­tio sa­mo­uboj­stvom

Ci­je­lu tu dra­mu, iz ko­li­ke-to­li­ke si­gur­nos­ti svo­jih ku­ća pro­ma­tra­li su šo­ki­ra­ni Ši­ben­ča­ni, svjes­ni da se na­la­ze u bli­zi­ni čo­vje­ka ko­ji je pret­hod­no tog da­na ubio tro­je lju­di: Mil­ku (70) i Ha­ki­ju (64) Ke­ra­no­vi­ća te Iva­na Ba­ji­ća (65). A taj je čo­vjek Bo­ris Lu­ke­ta, za ko­jim je po­li­ci­ja, u sri­je­du pos­li­je­pod­ne na ši­rem po­dru­čju Ši­be­ni­ka or­ga­ni­zi­ra­la op­sež­nu po­tra­gu. Na­kon što Lu­ke­ta lo­ci­ran i okru­žen po­li­ci­jom, po­čeo je pri­je­ti­ti sa­mo­uboj­stvom, a pri­jet­nje je i os­tva­rio, ka­da si je oko 1.30 iz pi­što­lja is­pa­lio hi­tac u us­ta. Po­li­caj­ci su ga u to­me po­ku­ša­li spri­je­či­ti upo­ra­bom elek­tro­šo­ke­ra, no ni­su u to­me us­pje­li. Lu­ke­ta je pre­ve­zen naj­pri­je u ši­ben­sku, a za­tim u split­sku bol­ni­cu gdje mu se li­ječ­ni­ci i da­lje bo­re za ži­vot. Po­li­ci­ja je ju­čer nas­ta­vi­la s oče­vi­dom po­ku­ša­va­ju­ći sklo­pi­ti koc­ki­ce mo­za­ika ko­ji je do­veo do tros­tru­kog uboj­stva. Služ­be­nih in­for­ma­ci­ja o onom što se do­go­di­lo ne­ma pu­no, no nes­luž­be­no se kao mo­gu­ći mo­tiv uboj­stva spo­mi­nje dug od 420.000 eura ko­je je Ke­mal Ke­ra­no­vić, sin ubi­je­nih su­pruž­ni­ka, na­vod­no bio du­žan Lu­ke­ti. Zbog tog du­ga šest se go­di­na vo­dio sud­ski spor, ko­ji je okon­čan na­god­bom, no Lu­ke­ta do svog nov­ca ni­je do­šao. Pre­ma jed­noj, nes­luž­be­noj ver­zi­ji te pri­če, pro­blem je bio što je Ke­mal Ke­ra­no­vić dug s Lu­ke­tom htio pre­bi­ti ta­ko da mu us­tu­pi ne­ko svo­je zem­lji­šte. Lu­ke­ta se na­vod­no s tim slo­žio, no po­lu­dio je ka­da je shva­tio da se na zem­lji­šte ne mo­že upi­sa­ti jer je pod sud­skom blo­ka­dom zbog is­tra­ge ko­ja se već ne­ko­li­ko go­di­na vo­di u Slo­ve­ni­ji zbog mal­ver­za­ci­ja s kre­di­ti­ma No­ve Kre­dit­ne ban­ke

Ke­ma­lu Ke­ra­no­vi­ću imo­vi­na je blo­ki­ra­na u is­tra­zi oko kre­di­ta No­ve Kre­dit­ne ban­ke Ma­ri­bor Ke­ra­no­vić je kao na­pla­tu du­ga po­nu­dio imo­vi­nu, ali Lu­ke­ta se ni­je mo­gao upi­sa­ti

Ma­ri­bor. Ta je ban­ka da­va­la kre­di­te za kup­nju zem­lji­šta po Dal­ma­ci­ji, ko­ja su ma­lo na­kon to­ga pre­pro­da­va­na po znat­no vi­šim ci­je­na­ma. Na­vod­no je jed­no od tak­vih zem­lji­šta bi­lo i ono Ke­ma­la Ke­ra­no­vi­ća, a ka­da je u Slo­ve­ni­ji po­kre­nu­ta is­tra­ga, sva su spor­na zem­lji­šta sud­ski blo­ki­ra­na. Dr­ži li ta ver­zi­ja do­ga­đa­ja vo­du, znat će se na­kon što po­li­ci­ja za­vr­ši svoj dio pos­la, a u me­đu­vre­me­nu je na po­li­cij­skom is­pi­ti­va­nju za­vr­ši­la još jed­na oso­ba, ko­ja je na­vod­no bi­la s Lu­ke­tom u vri­je­me uboj­stva. Je li u nje­mu su­dje­lo­va­la, još ni­je poz­na­to.

Sam se ja­vio po­li­ci­ji

I dok po­li­ci­ja obav­lja svoj dio pos­la, dan na­kon tros­tru­kog uboj­stva, po Bro­da­ri­ci se pre­pri­ča­va ono što se do­go­di­lo. – Lu­ke­ta je upao u nji­ho­vu obi­telj­sku ku­ću, Ke­mal je is­to bio unu­tra, doš­lo je do sva­đe i na­vod­no je Lu­ke­ta unu­tra ne­što ru­šio i tra­žio no­vac. Za­što i ka­ko je po­vu­kao pi­štolj, za­što je pu­cao u Ke­ma­lo­ve ro­di­te­lje sa­mo bog zna, kao i to ka­ko se Ke­mal us­pio spa­si­ti bi­je­gom – pri­ča­ju u Bro­da­ri­ci, gdje na oba­li s po­gle­dom na Kra­panj, Ke­mal ima vi­lu s apart­ma­ni­ma i ka­fi­ćem u pri­zem­lju, ko­ji ju­čer ni­je ra­dio. Ke­ra­no­vić se u sri­je­du oko 19 sa­ti sam ja­vio po­li­ci­ji, a u to vri­je­me Lu­ke­ta je još bio u bi­je­gu. Lo­ci­ran je sat, dva kas­ni­je. U ci­je­loj toj stra­vič­noj pri­či ni­je baš naj­jas­ni­je ka­ko je nas­tra­dao Ivan Ba­jić, biv­ši tje­lo­hra­ni­telj Zlat­ka Ba­ga­ri­ća, ali i biv­ši član Grad­skog po­gla­var­stva Ši­be­ni­ka za­du­žen za tu­ri­zam. Upu­će­ni­ji Ši­ben­ča­ni ka­žu da je Ba­jić s Ke­ra­no­vi­ći­ma bio po­ve­zan kum­s­tvom te da je mo­gu­će ka­ko su ga po­zva­li upo­moć ka­da im je Lu­ke­ta upao u ku­ću. – Nit­ko ne zna što je toč­no bi­lo, ali s ob­zi­rom na to da je Ba­jić na­đen mr­tav u svom autu is­pred ku­će Ka­ra­no­vi­će­vih, vje­ro­jat­no je do­šao pre­kas­no ka­da su već bi­li mr­tvi, a Lu­ke­ta je smak­nuo i nje­ga. Ni­je us­pio ni iz­a­ći iz auta – ka­žu na­ši su­go­vor­ni­ci. Su­sje­di Ke­ra­no­vi­ća ne že­le pre­vi­še pri­ča­ti o uboj­stvu, no o ubi­je­nim su­pruž­ni­ci­ma imaju sa­mo ri­je­či hva­le. Ka­žu da je Ha­ki­ja ra­dio u Vi­ja­duk­tu, do­šao je gra­di­ti most, upoz­nao Mil­ku, vjen­ča­li su se i do­bi­li tro­je dje­ce. Jed­no su vri­je­me ra­di­li u Nje­mač­koj, stek­li ka­pi­tal i vra­ti­li se. Vri­jed­ni, ra­diš­ni i po­šte­ni, a za­što i ka­ko im je sin Ke­mal imao to­li­ki dug, ne zna­ju. – Ova Ke­ma­lo­va ku­ća je tre­ba­la bi­ti pro­da­na u ovr­si pri­je ne­ko­li­ko go­di­na. Sud ju je pro­da­vao naj­pri­je za 1,8 mi­li­ju­na eura, a on­da za 1,2 mi­li­ju­na. Nit­ko je ni­je ku­pio – ka­žu mje­šta­ni. Sud­ski spor iz­me­đu Lu­ke­te i Ka­ra­no­vi­ća za­vr­šen je na­god­bom, pa se od draž­be odus­ta­lo.

TRAGIČNO OKONČANA POTRAGA Po­li­ci­ja je za Bo­ri­som Lu­ke­tom tra­ga­la ne­ko­li­ko sa­ti pri­je no što ga je lo­ci­ra­la, a on im je pri­je­tio sa­mo­uboj­stvom OZLIJEĐEN OPAS­NO ZA ŽI­VOT Bo­ris Lu­ke­ta pu­cao si je u us­ta pa je s te­škim oz­lje­da­ma gla­ve pre­ve­zen pr­vo u ši­ben­sku, a za­tim u split­sku bol­ni­cu. Li­ječ­ni­ci se bo­re za nje­gov ži­vot. Pri­je no što si je pu­cao u gla­vu, po­li­caj­ci su sa­ti­ma s njim pre­go­va­ra­li

DUŠKO JARMAZ/PIXSELL

Po­li­ci­ja je i ju­čer ci­je­li dan obav­lja­la oče­vid na ši­ben­skoj Bro­da­ri­ci pri­kup­lja­ju­ći i iz­u­zi­ma­ju­ći sve ko­ris­ne tra­go­ve. Iz Za­gre­ba su im u po­moć sti­gli ba­lis­tič­ki vje­šta­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.