Eko­nom­ska kli­ma u po­gor­ša­na u trav­nju

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Eko­nom­ska kli­ma u Hr­vat­skoj po­gor­ša­na je u trav­nju pod utje­ca­jem lo­ši­jih oče­ki­va­nja po­tro­ša­ča dok je na ra­zi­ni Eu­rop­ske uni­je ras­po­lo­že­nje u gos­po­dar­stvu po­bolj­ša­no, po­ka­zu­je u če­t­vr­tak objav­lje­no is­tra­ži­va­nje Eu­rop­ske ko­mi­si­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.